Materiały Edukacyjne

Program do nauczania etyki "Ludzkie ścieżki" - część 2.

Od Redakcji:

 

 

Dzięki uprzejmości i zgodzie Ośrodka Rozwoju Edukacji, oraz dzięki przyzwoleniu Autorów, pani Anny Ziemskiej i pana Łukasza Malinowskiego i ich życzliwej pomocy przy edycji materiału na potrzeby portalu, publikujemy

Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym „Ludzkie ścieżki”

Program został wyłoniony w wyniku konkursu zorganizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Materiał źródłowy znajduje się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji pod adresem:

http://www.ore.edu.pl/s/243 

Ze względów technicznych musieliśmy, po uzyskaniu zgody Autorów, ten obszerny materiał podzielić na kilka części. Publikujemy drugą z czterech części. 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Ludzkie ścieżki

 

Kompleksowy program nauczania etyki na

II, III i IV poziomie edukacyjnym

 

 Anna Ziemska, Łukasz Malinowski

 

 

 

 

IV. Treści nauczania na poszczególnych etapach

edukacyjnych

 

1. SZKOŁA PODSTAWOWA, DRUGI POZIOM EDUKACYJNY –

KLASY IV – VI

 

Jak zostało to już zasygnalizowane na wstępie, program ma charakter modułowy.

W praktyce oznacza to, że każdy moduł opatrzony oddzielnym hasłem programowym jest

realizowany na kolejnych poziomach w sposób adekwatny do możliwości i potrzeb

edukacyjnych uczniów. Na poziomie elementarnym następuje wprowadzenie do tematu,

zapoznanie z podstawowymi pojęciami, najczęściej za pomocą opowieści, bajki filozoficznej, fragmentu tekstu lektury lub filmu.

 

Poszczególne moduły to np. „Człowiek i jego uczucia”, „Człowiek i wola”, „Praca darem

dla siebie i innych – wolontariat”, „Człowiek wobec przyrody”, „Szkatułka z ważnymi

pojęciami”, „Człowiek i prawo”, „Sport uczy etyki”, „Rycerze – każdy może stać się rycerzem”, „Ojczyzna – z czego możemy być dumni jako Polacy” (w klasie szóstej

również elementy filozofii).

 

Pojawiają się również tematy dodatkowe bądź nietypowe, niejako poza zasadniczym

planowanym rozkładem materiału, związane z jakąś wyjątkową sytuacją w środowisku

klasowym (np. rozwiązywanie konfliktu, śmierć bliskiej osoby), z ważnym wydarzeniem

w kraju lub na świecie. Należy zatem pisząc rozkład materiału przeznaczyć kilka godzin

na ten cel.

 

Treści nauczania w klasie IV

 

●Czas nauki i czas odpoczynku – jak organizować własną naukę, sposoby i techniki

uczenia się, gospodarowanie czasem.

●Człowiek i sport – sport również uczy etyki; zasady w sporcie i w życiu codziennym,

zasada fair play do stosowania w sporcie i w życiu (np. w szkole – nie ściągamy,

gramy uczciwie).

● Człowiek i jego uczucia – rozróżnianie emocji; opanowanie i wyrażanie uczuć.

●Ojczyzna i patriotyzm – o czym opowiadają zabytki i pomniki; ślady Polaków

na świecie (emigracja, Polonia); patriotyzm; wartości narodowe.

● Ludzie w potrzebie – wolontariat; organizacje charytatywne; egoizm i altruizm.

● Rola zmysłów w poznawaniu świata – poznajemy zmysły i ich funkcje; historia Helen

Keller.

●Człowiek i jego prawa – Co to jest prawo; mam prawo do...; dziecko też człowiek –

prawa dziecka (akty prawne – Konwencja o Prawach Dziecka).

● Człowiek i religia – co to jest religia, religie świata; chrześcijaństwo i judaizm; Biblia;

tradycje, obyczaje i święta żydowskie (np. historia Estery, Purim); święta

chrześcijańskie; podział chrześcijan; katolicyzm, prawosławie, protestantyzm;

ekumenizm.

●Rycerze – ludzie honoru. – kim był rycerz; cechy rycerza (William, Gotfryd, Lancelot,

Rolland i in.); rycerze i ich kodeks; słowo honoru – dotrzymywanie obietnic;

posłuszeństwo, wierność.

●Etyka i kultura – etyka w życiu codziennym; przypomnienie zasad; kultura osobista –

nauka o grzeczności; przejawy braku kultury i sposoby przeciwstawiania się temu

zjawisku; kultura słowa.

 

Treści nauczania w klasie V

 

● Człowiek – jego prawa i obowiązki – prawa człowieka w Polsce i na świecie; czas

solidarności; łamanie praw człowieka – rasizm; walka w słusznej sprawie – ludzie

walczący bez przemocy (L. Wałęsa, M. L. King, Gandhi i in.).

●Człowiek i jego zdrowie – dbanie o zdrowie – obowiązek etyczny?; zdrowie

a choroba; sprawność i niepełnosprawność; świat osób niepełnosprawnych..

●Zagrożenia współczesne – wola a inne władze człowieka; czynniki kształtujące

i osłabiające wolę (skutki); ćwiczenie silnej woli; co to jest uzależnienie, jakie są

rodzaje i skutki uzależnienia; asertywność; poszukiwanie skutecznych sposobów

profilaktyki uzależnień.

 

●Ludzie w potrzebie – przykłady pracy na rzecz osób w potrzebie; organizacje

charytatywne; egoizm i altruizm.

● Reklama – jak działa reklama (perswazja, manipulacja); funkcje reklamy; ofiary

a odbiorcy reklamy; reklama negatywna i pozytywna (społeczna).

● Człowiek i jego otoczenie – człowiek – cząstka kosmosu; człowiek – spolegliwy

opiekun czy agresor/niszczyciel; skutki działalności człowieka; ekologia – wolny

wybór czy obowiązek moralny.

● Człowiek i religia – co to jest religia; religie świata – przypomnienie; islam – tradycje,

obrzędy, święta; Koran i prawo zwyczajowe; mądrości Dalekiego Wschodu; hinduizm;

buddyzm.

● Autorytety – co to znaczy autorytet?; kto może być autorytetem – cechy autorytetu;

wybór bądź odrzucenie autorytetu.

● Etyka i kultura osobista – etyka w życiu codziennym – przypomnienie zasad; kultura

osobista – nauka o grzeczności (język, ubranie itp.); przejawy braku kultury

i sposoby przeciwstawiania się różnym przejawom przemocy (słownej, psychicznej

i fizycznej).

 

Treści nauczania w klasie VI

 

● Człowiek – twórca kultury, filozofii i etyki; związek etyki z filozofią; myślenie

filozoficzne; pytania filozoficzne – pytania każdego myślącego człowieka.

●Człowiek – istota myśląca i dociekliwa; wymyślanie filozofii od początku –

w poszukiwaniu zasady.

●Człowiek wobec prawa – postawa Sokratesa; dzielność etyczna; sprawiedliwość;

powinności etyczne; konsekwencja w działaniu, wierność własnym ideałom i głoszonym

poglądom.

●Człowiek myślący – czy Achilles dogoni żółwia (zabawa z paradoksami); kim jest

istota z jaskini platońskiej; świat idei.

● Filozofowie a najważniejsze sprawy dla każdego człowieka, czyli miłość i przyjaźń –

„dwie zagubione połówki”; odmiany miłości (partnerska, rodzinna, miłość

do zwierząt itp.); przyjaźń darem i powinnością etyczną.

● Człowiek w poszukiwaniu szczęścia – światy idealne, czyli utopie.

●Człowiek w poszukiwaniu szczęścia – wizje szczęścia w literaturze, filozofii

oraz własne – uczniów.

● Człowiek w poszukiwaniu mądrości – „Pochwała Głupoty” a poszukiwanie rozumu.

● Człowiek i jego przeznaczenie – czy wszystko zapisane jest w górze; czym jest los,

przeznaczenie; jak ma się przeznaczenie do naszej woli; plany, postanowienia

i ich realizacje.

● Człowiek w poszukiwaniu wartości uniwersalnych – ile dobra po nas zostanie;

wartości trwałe i nietrwałe; korzyści osobiste a społeczne; czy opłaca się być dobrym,

uczciwym, prawdomównym itd.

 

 

2. GIMNAZJUM – TRZECI POZIOM EDUKACYJNY

 

 

Problemem zasadniczym w nauczaniu etyki, szczególnie w gimnazjum, jest określenie

zakresu materiału i tematyki zajęć. Problem ten wynika z jednej strony

z charakteru nauczania w szkole, która nastawiona jest przede wszystkim na przekazywanie

wiedzy (pewnym krokiem w kierunku zmiany tego stanu rzeczy jest wprowadzenie

w Podstawie Programowej dla gimnazjum prowadzenia zajęć projektowych), co w przypadku

etyki jest o tyle trudne, że zapisy w Podstawie Programowej wskazują jednoznacznie na

kształtowanie postaw, nie definiując w jakikolwiek sposób, czy proces ten ma nastąpić

poprzez przekazanie uczniom jakiegokolwiek zakresu materiału.

 

Z drugiej strony liczne problemy stają przed nauczycielem mającym uczyć etyki.

Prezentowany Program zakłada dla III etapu edukacyjnego łączny wymiar 180 godzin, co

w praktyce można przełożyć na około dwie godziny lekcyjne tygodniowo. Pytanie, które

może postawić sobie nauczyciel etyki narzuca się samo – co mam robić z uczniami? Czy

etyka ma być przedłużeniem godziny wychowawczej?

 

Pytań podobnych pojawić się może wiele, a sama Podstawa Programowa nie służy

tu pomocą, gdyż jej sformułowania są niezwykle ogólne i skąpe.

 

Trzecią przeszkodą w zrozumieniu roli nauczania etyki w gimnazjum jest samo

przygotowanie nauczyciela. Choć wydaje się to paradoksalne, nauczyciel etyki postawiony

wobec szansy realizacji nauczania etyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo sięga

odruchowo po znaną sobie i jedyną oczywistą pomoc – swoje wykształcenie. Z powodu

braku „pomocy” ze strony Podstawy Programowej, braku właściwej praktyki

(o nauczaniu etyki w gimnazjum, a w szczególności na II, III i IV etapie edukacyjnym

w rozumieniu kompleksowym mówi się od niedawna i nie ma jeszcze wypracowanych

praktyk i procedur do których można z ufnością sięgnąć) oraz niezdefiniowanego

materiału, nauczyciel zwraca się ku swojej praktyce – studiom etycznym bądź filozoficznym.

Ten etap edukacji obfitował przecież w materiał i wydaje się, może pozwolić na wypełnienie

III etapu edukacyjnego materiałem jak najbardziej etycznym, a przy tym nowym.

 

Postawa taka jest zrozumiała, lecz, jak nam się wydaje, niejednokrotnie błędna

i choć pozornie ułatwia i systematyzuje pracę, to stawia etykę w pozycji kursu filozofii,

dodatkowego przedmiotu humanistycznego, z całą plejadą nowych bohaterów, nie

do końca zrozumiałych systemów i problemów, które dla ucznia gimnazjum wydają się,

delikatnie mówiąc, odległe.

 

W naszym programie chcieliśmy zaproponować sposób nauczania etyki w gimnazjum nie

w oparciu o materiał, lecz o metodę. Zakłada on wykorzystanie cechującego ten etap

rozwoju człowieka krytycyzm i ciekawość, przy jednoczesnym ukierunkowaniu ich w stronę

pogłębiania umiejętności analizy, argumentacji i refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością.

 

Uważamy wobec powyższego, że kwestia materiału na tym etapie edukacyjnym jest

zagadnieniem istotnym, lecz drugoplanowym. Poniżej zaprezentowana zostanie część

zatytułowana „Treści nauczania”, jest to jednak, jak byśmy chcieli, a co zostanie dalej jeszcze

wyjaśnione, szkic zajęć, propozycja, na której konkretny nauczyciel może się wesprzeć, a nie

sztywna wykładnia postępowania. (O tym, czemu jest to istotne, piszemy więcej poniżej).

Treść nauczania przedstawiona w Programie jest wynikiem naszej wieloletniej praktyki

pracy w gimnazjum, i jako taka sprawdza się w naszej praktyce edukacyjnej, lecz

dostrzegamy, że nie zawsze i nie wszędzie dokładnie ten zakres i takie zagadnienia będą

najlepsze dla osiągnięcia zasadniczego celu, jakim jest wykształcenie na tym etapie

edukacyjnym zdolności krytycznego myślenia i pogłębienia ciekawości zaszczepionej

w II etapie edukacyjnym.

 

 

 

Główne założenia dla treści nauczania w gimnazjum

 

Skoro zatem materiał ma pełnić rolę drugoplanową, należy wyjaśnić i pokazać głównego

bohatera nauczania III etapu. A są nimi:

 

● ciekawość – wspierana i będąca jednym z filarów całokształtu nauczania etyki na II, III

i IV etapie nauczania,

● krytyczna analiza tekstu - rozumiana tu jako nauka sposobów argumentacji, rzetelnej

refleksji nad danym zagadnieniem, umiejętność wskazania zasadniczego problemu

i sposobu zmierzenia się z nim. Pisząc tekst mamy na myśli szeroko rozumianą

kategorię tekstów kultury i życia, czyli zarówno jednozdaniowo sformułowany

problem, tekst w ścisłym tego słowa znaczeniu, obraz, film, postawę czy pewną abstrakcję,

●nauka argumentacji,

●metody analizy treści,

● uporządkowanie sposobu wypowiedzi,

●samookreślenie się.

 

 

Ciekawość, jak już wspomnieliśmy, jest kluczowa dla właściwego rozwoju etycznego ucznia.

Lekcja etyki ma być przede wszystkim drogą ku odnalezieniu właściwej postawy moralnej

wobec świata, a ta nie może być podana w formie tabeli dobro/zło, lecz musi wynikać ze

świadomego wyboru i zrozumienia ucznia. Aby to było możliwe, w pierwszej kolejności

uczeń musi być ciekawy świata i na niego otwarty. Wspieranie tej cechy, naturalnej przecież

dla każdego człowieka, jest nieodzowne w kształtowaniu właściwej postawy etycznej ucznia.

Proces ten odbywa się jednak nie tylko w gimnazjum, lecz jest dominantą wszystkich etapów

edukacji.

 

Krytyczna analiza tekstu to oś przewodnia pracy w gimnazjum na lekcjach etyki. Uczeń,

posiadając wyniesioną z II etapu edukacyjnego swoistą intuicję etyczną wkracza w wiek

pytań i kwestionowania. Należy tę cechę rozwoju osobowego wykorzystać, a nie stawać

wobec niej w opozycji. Postawa buntu wskazuje na ciekawość ucznia i jest doskonałym

czasem, by wskazać, jak w sposób celowy i przemyślany kanalizować swoje wątpliwości,

w jaki sposób zmierzyć się ze światem, który dla gimnazjalisty staje właśnie otworem.

Krytyczna analiza tekstu służy przede wszystkim kształceniu umiejętności ustosunkowania się wobec nowości, korzystania ze zdobytej na innych lekcjach czy też w życiu wiedzy,

akcentowaniu własnej suwerenności w oparciu i rzetelny namysł i analizę.

 

Wiąże się z tym w sposób jednoznaczny nauka argumentacji i sztuka dyskusji. Nauczyciel

pełni tu rolę jedynie moderatora, bądź wręcz znika z pola dyskusji (na przykład

w przypadku omawiania jakiegoś zagadnienia metodą zabawy w sąd).

 

Wreszcie zajęcia etyki w III etapie edukacyjnym mają na celu skłonienie ucznia, poprzez

liczne rozmowy na lekcjach, analizy problemów, przedstawiania argumentów itp., do

samookreślenia się moralnego. Jest to etap, w którym proces ten dopełnia wypracowywaną

w II etapie edukacyjnym postawę „intuicji etycznej”.

 

Należy tu także wspomnieć i przestrzec, by nauczyciel w miarę możliwości nie szukał

i nie realizował na siłę zasady rozstrzygnięcia problemu jako podsumowania lekcji. Istnieje

silna pokusa, by każdy problem rozwiązać i przedstawić jego wyjaśnienie, lecz nie należy

obawiać się pozostawiania niektórych kwestii otwartych, bez zamknięcia i rozwiązania.

 

Uczeń, wychodząc z lekcji po dyskusji, która nie znalazła rozstrzygnięcia, „zaniesie”

rozważania nad tą kwestią w swój świat. Pozwoli to mu dostrzec, że zagadnienia etyczne

nie są tylko pewnym dodatkowym przedmiotem lekcyjnym, lecz dotyczą bezpośrednio jego

życia i znajdują swe realizacje na każdym poziomie jego życia. Kwestia zdrowego odżywiania nie kończy się wraz z dzwonkiem, lecz dotyczy całokształtu naszego życia.

Podobnie ma się rzecz z problemem wolnej woli, czy naszego stosunku do zwierząt. III etap

edukacyjny służy właśnie pokazaniu uczniom, że etyka jest częścią naszego życia,

a umiejętne posługiwanie się analizą i argumentacją pozwala zmierzyć się z wieloma problemami, co nie musi oznaczać znalezienia rozwiązania dla każdego

problemu etycznego.

 

 

Treści nauczania – sposoby wprowadzania i sprawdzania wiedzy

 

Przedstawiliśmy zatem zarówno główną oś nauki etyki w III etapie edukacyjnym, jak też

określiliśmy zagrożenia wynikające z intuicyjnej konieczności realizacji materiału nauczania.

Czy oznacza to, że materiału w gruncie rzeczy nie ma? Jak zatem nauczyciel ocenia ucznia?

Pytania te, zadawane nam często przez nauczycieli rozpoczynających naukę etyki, wskazują

na konieczność precyzyjnego wyjaśnienia kwestii materiału i sposobów oceniania.

 

Fakt, że chcielibyśmy, aby w tym etapie nauczania treść nauczania nie była sztywno

i jednoznacznie zdefiniowana, wynika z praktyki i refleksji nad rolą etyki

w gimnazjum. Jednocześnie to sam nauczyciel, kierując się wskazaniami ogólnymi

zawartymi w niniejszym Programie, sam decyduje o doborze tekstów do analizy,

wprowadzeniu i wyjaśnieniu pojęć kluczowych dla rozstrzygnięcia danego problemu.

Materiał ten staje się zatem zdefiniowaną treścią nauczania, która może podlegać ocenie.

 

Chcielibyśmy wskazać, że najistotniejszymi w ocenie na tym etapie są: realizacja założeń

głównych – zdolność do zdefiniowania problemu, umiejętność jego analizy. Jednocześnie

nie sposób wyobrazić sobie, by móc w rzetelny sposób odnieść się do danej kwestii nie mając

choćby ogólnego pojęcia, czym ona jest, np. nie sposób mówić o klonowaniu, nie mając

określonego zasobu wiedzy. A jest to już właśnie zasób wiedzy, który z powodzeniem może

stać się materialną częścią treści nauczania.

 

Kolejną istotną kwestią jest problem wprowadzania pojęć etycznych w treści nauczania. O ile

w II etapie edukacyjnym staramy się pokazać, że o wielu sprawach można dyskutować

z uczniami za pomocą ich języka, to w gimnazjum, a tym bardziej w szkole

ponadgimnazjalnej sytuacja się zmienia. Pewne zagadnienia i problemy nie mogą zostać

we właściwy sposób omówione bez wprowadzenia istotnych pojęć (np. determinizm,

fundamentalizm itp.). Na tym etapie edukacyjnym chcielibyśmy, aby te pojęcia pojawiały się

niejako w sposób naturalny, jako podsumowanie bądź pomoc w trakcie rozważania danej

problematyki. Chcielibyśmy przestrzec tu przed traktowaniem tych pojęć jako kluczy

realizacji treści w rozumieniu przedstawienia danego, nowego słowa jako problemu, którym

mają zając się uczniowie. Przykładem niech będzie tu realizacja zajęć dotykających

problemu wolnej woli. Jeśli jako temat lekcji przedstawimy determinizm, to będzie to dla

uczniów pojęcie jak na razie puste, a co za tym idzie nie będą skłonni do refleksji nad tą

kwestią. Wyjaśnienie im tego, czym jest determinizm nie doprowadzi też do

oczekiwanych rezultatów, gdyż wiedza o tym nie będzie wynikała z ich namysłu, lecz pozostanie ostatecznie owym pustym pojęciem. Kiedy jednak rozważamy tę samą kwestię jako problem wolnej woli, a w trakcie dyskusji pojawi się kwestia braku wyboru człowieka, ponieważ urodził się w danym miejscu, z taką sekwencją genów itp., to jak najbardziej wskazane jest zdefiniowanie takiej wizji jako właśnie determinizmu. Ten sposób wprowadzania pojęć jest dla uczniów o wiele korzystniejszy i wynika z procesu kształtowania ich postawy etycznej.

 

Podobnie rzecz się ma z przekazywaniem wiedzy z zakresu historii etyki. Niejednokrotnie

w licznych programach do nauczania etyki można znaleźć na przykład propozycję lekcji

dotyczącej jaskini platońskiej. Choć nauczyciel etyki rozumie jej znaczenie w historii myśli

i refleksji etycznej, powinien uwzględnić możliwości analizy uczniów. Postać Platona jest dla

nich na tyle odległa, że może nie znaleźć tak pełnego zrozumienia, jak na to zasługuje.

Podobnie więc, jak w przypadku wprowadzenia nowego terminu, nauczyciel powinien

odwrócić sytuację i, na przykład, odwołać się w pierwszej kolejności do filmu „Matrix”,

znanego przecież uczniom. Dopiero wówczas, w trakcie dyskusji, przedstawić postać

Platona i problem jaskini, wskazując na podobieństwa oraz interpretację filozoficzną. Taki

sposób przekazania informacji z zakresu filozofii klasycznej jest z wielu względów

korzystniejszy – pojawia się jako sytuacja znana, a nie z gruntu abstrakcyjna, pokazuje na

uniwersalność problematyki etycznej i wskazuje jej szerokie spektrum oddziaływania.

 

Przykłady te są sugestią metodologiczną i wskazaniem, w jaki sposób, w ramach

proponowanego Programu, wprowadzać konkretne treści programowe, nowe terminy

i pojęcia etyczne.

 

W podanej poniżej treści nauczania na koniec każdego zagadnienia zaproponowaliśmy

potencjalną listę tekstów kultury, mogącą pomóc w realizacji lekcji. Lista ta jest oczywiście

otwarta i to każdy nauczyciel, podczas realizacji treści nauczania, wybiera właściwe teksty

zależnie od potrzeb.

 

Treści nauczania – sugestie

 

Zastanawiając się nad zdefiniowaniem treści nauczania, nauczyciel z jednej strony stoi

w obliczu własnych przekonań o tym, o czym warto rozmawiać, z drugiej – rozumie,

że niejednokrotnie tematyka zajęć może nie być atrakcyjna dla jego uczniów. Skoro główny

nacisk ma być położony na metodę analizy, a nie materiał, należy wyjaśnić, w jaki sposób

nauczyciel powinien dokonać wyboru tematyki lekcji.

 

Należy pamiętać, że znakomita większość, jeśli wręcz nie wszystkie zagadnienia

proponowane przez nas w Programie, jak też te, które mogą pojawić się w trakcie pracy

z konkretnymi uczniami, mogą zostać sformalizowane zgodnie z Programem nauczania etyki

oraz mogą zostać przedstawione w sposób ciekawy da uczniów, co zaowocuje

spodziewanymi rezultatami.

 

Sugestia pierwsza odnosi się wyboru tematów. Sądzimy, że nauczyciel powinien

w oparciu o znajomość środowiska, szkoły i charakteru gimnazjum dokonać sam

najwłaściwszego doboru tematycznego, jednocześnie wskazując na możliwą pomoc w tym

zakresie ze strony samych uczniów. Niejednokrotnie to oni sami są w stanie wskazać

problemy, które dla nich są najważniejsze, a nauczyciel w oparciu o taką wiedzę może

proponować tematy które w jakiś sposób wyjaśniają, bądź wspomagają poszukiwanie

rozwiązań dla problemów uczniów.

 

Podobnie rzecz się ma z czasem, który przeznaczamy na omówienie danego zagadnienia.

Wydaje nam się, że dobrą praktyką jest nie definiowanie z góry i jednoznacznie, ile lekcji

zajmie nam omówienie danego zagadnienia. Często bowiem okazuje się, że nawet

w obrębie tej samej szkoły różne klasy nie zainteresują się jednakowymi zagadnieniami,

a ograniczenie czasu rozmowy o danym problemie może wpłynąć bardzo negatywnie

na osiągnięcie celów postawionych przed realizacją nauczania etyki na tym poziomie.

 

Wreszcie przed nauczycielem stoi ważne zadanie, mianowicie takiego dostosowania treści

nauczania, by korespondowały z właściwą dla danej grupy uczniów tematyką zainteresowań.

Jeśli, na przykład, lekcje są prowadzone w gimnazjum o profilu plastycznym, to warto

wykorzystać na lekcji sztukę, obrazy czy też film do wsparcia czy też unaocznienia danej

problematyki. Innym przykładem takiego dostosowania może być uwzględnienie środowiska

lokalnego. I tak, na przykład inne kwestie mogą przykuwać uwagę uczniów prywatnego

gimnazjum, inne państwowego czy szkoły z klasami integracyjnymi, do których uczęszczają

osoby niepełnosprawne.

 

Korelacja z innymi przedmiotami

 

Problemowy sposób prowadzenia lekcji wskazuje na możliwość głębokiej,

a jednocześnie wręcz narzucającej się możliwości korelacji treści nauczania z innymi

przedmiotami. Analizując chociażby kwestię podejścia człowieka do swojego ciała, stosunku

wobec używek, higieny czy zasad społecznego współżycia, pogłębiania wiedzy i zrozumienie

ucznia dla kwestii wychowania fizycznego. Rozważając problem winy możemy

z powodzeniem odwołać się do problemu Edypa czy Antygony, wspierając w ten sposób

od strony etycznej pracę uczniów na języku polskim, historii czy nawet biologii i fizyce.

 

Możliwości korelacji treści nauczania ograniczone są niemal wyłącznie do zakresu

problematyki i poziomu uczniów. Jednocześnie treści te przekazywane są nie w formie

przymusu wiedzy, lecz jako szerokie spektrum przykładów. Pokazują z jednej strony, jak

można wykorzystywać wiedzę z innych przedmiotów, po drugie wskazują i wzmacniają wizję

etyki jako sposobu bycia, a nie przedmiotu zamkniętego w ramach dwóch dzwonków

lekcyjnych.

 

Wreszcie, z naszej praktyki wynika, że ważną i potrzebną treścią omawianą na lekcjach może

być analiza wydarzeń bieżących. Nauczyciel może zaproponować uczniom, by na kilku

lekcjach w ciągu roku, na przykład raz w miesiącu, omówić pokrótce pewne wydarzenia

ze świata współczesnego, które pojawiają się aktualnie w mediach, dziennikach czy gazetach.

Z jednej strony wspomoże to nauczanie wiedzy o społeczeństwie, z drugiej pomoże rozpoznać

tematy medialne jako interesujące i godne uwagi, wreszcie pozwoli zmierzyć się uczniom

z aktualnymi problemami w środowisku swobodnej rozmowy i refleksji, co niejednokrotnie

nie jest możliwe w ich codziennym życiu. Pozwoli to także nauczyć w praktyce uczniów

krytycznego podejścia do informacji, pozwoli nauczyć refleksyjnej postawy i wyrobi nawyk

aktywnego namysłu nad tym, co dzieje się w świecie.

 

Poniżej, w części przedstawiającej treści nauczaniu, podaliśmy w nawiasach kwadratowych

możliwe korelacje zagadnień z innymi przedmiotami.

 

 Problematyzacja i argumentacja

 

Kluczową rolą nauczyciela jest ukierunkowanie refleksji uczniów na właściwe zdefiniowanie

problemu. Poza oczywistą korzyścią związaną z realizacją założeń Programu i pełnemu

wykorzystaniu roli etyki w szkole, uczniowie będą uczyli się w praktyce tego, z czym często

mają duże problemy w przechodzeniu do kolejnych etapów edukacyjnych – rozumienia

poleceń egzaminacyjnych i precyzyjnej odpowiedzi na napytanie. Niejednokrotnie bowiem

spotykamy się z problemem, że uczeń, mimo dużej wiedzy, nie potrafi właściwie

odpowiedzieć na pytanie, ponieważ nie rozumie w pełni polecenia. Nauka właściwej

problematyzacji zagadnień pozwala w sposób intuicyjny zrozumieć, że niejednokrotnie cała

nasza wiedza nie jest potrzebna, by precyzyjnie zmierzyć się z danym problemem, czy, w tym

egzaminacyjnym przykładzie, właściwie odpowiedzieć na pytanie egzaminacyjne czy

w sposób pełny i odpowiedni napisać wypracowanie na zadany temat.

 

Podobną rolę odgrywa nauka właściwej argumentacji. Kształtuje ona postawę szacunku dla

słowa i logiki wypowiedzi, wypracowując wśród uczniów postawę refleksyjną wobec

potencjalnych nacisków ze strony grup społecznych, kultury masowej czy, prozaicznie, presji

środowiska.

 

Treści nauczania

 

Poniżej znajduje się propozycja planu treści nauczania. Jednocześnie należy przypomnieć, że

zakres treści nauczania jest tu bardziej wskazówką, niż jednoznaczną wykładnią dla pracy

nauczyciela w gimnazjum. Każdy prowadząc zajęcia z etyki w gimnazjum i kierując się

naszym Programem powinien w pierwszej kolejności zastanowić się nad optymalizacją

osiągnięcia celów głównych – czyli nauczenia metody analizy, pogłębiania ciekawości itd. – a

dopiero w drugiej kolejności nad doborem właściwych dla realizacji tych założeń treści

materiału.

 

Treści nauczania w klasie I – kim jest człowiek?

 

● Po co nam etyka – ja i inny; teoria poznania – etyka i podmiotowość; ciekawość, etyka

i jej miejsce w życiu człowieka; kim jest „ja”?

● Teoria analizy i argumentacji – czym jest poznanie i rodzaje wiedzy; właściwa

argumentacja i błędy logiczne; czym jest analiza krytyczna.

● Ciało i dusza – jedno ja czy dualizm?; gdzie mieszka dusza?; relacja między duszą,

świadomością i rozumiem – czym one są?

● Człowiek i natura – człowiek-zwierze czy człowiek-władca natury?; nasza rola

w ekosystemie; problemy Ziemi naszymi problemami; czy mamy ocieplenie klimatu?;

czy istnieje coś takiego jak prawa natury, czy im podlegamy?; czy ochrona środowiska

jest powinnością etyczną – ginące gatunki i wielka plama pacyficzna.

● Człowiek wobec prawa – czym właściwie jest prawo; prawo natury i prawo ludzkie

(Hobbes, Hume, Wolter), prawo boskie i królewskie (Homer i „Antygona” Sofoklesa);

czy łamanie prawa jest niemoralne? czy prawo może zastąpić etykę?; kto tu rządzi –

prawo człowiekiem, czy człowiek prawem?

● Człowiek wobec nauki – czym jest nauka i jaka jest jej rola w życiu, czy można poznać

wszystko?; jakie są granice poznania; wynalazki i odkrycia – czy podlegają analizie

etycznej (Oppenheimer i problem bomby atomowej)?; czy nauka służy dobru – problem

antycznej triady piękno-prawda-dobro wobec nauki (Platon, Arystoteles i dr House)?

● Człowiek i religia – rola religii w życiu człowieka; różne tradycje i różne religie;

teologiczne poszukiwanie dobra (św. Augustyn i Budda); religia jako nośnik wartości

moralnych.

● Człowiek i sztuka – początki człowieka i sztuka: wyznacznik człowieczeństwa czy strata

czasu?; relacja piękna i dobra – problem antyczny i współczesny; kultura wysoka

i popularna; kultura masowa i miejsce dobra w świecie masowym; kicz jako sztuka

szczęścia.

● Miejsce człowieka w świecie – my wobec ludzkości – nieśmiertelność Horacego

i Herostratesa; miara ludzka i hybris – problem pychy Achillesa (Homer „Iliada”, film

„Troja”); czy mogliśmy się urodzić w innych czasach?; świat kształtuje nas czy my świat;

społeczne problemy globalne – Afryka i głód, Azja i problem pracy – czy możemy coś

zrobić?; wybitne jednostki czy praca u podstaw?

 

Treści nauczania w klasie II – ja i świat

 

● Ekologia – czym jest ekologia; krytyczna analiza dyskusji na temat globalnego ocieplenia;

GMO - modyfikacje genetyczne i ich aspekt etyczny; jak człowiek ingeruje w ekosystem;

energia: wprowadzenie – czym jest i do czego służy energia; bioenergia – wiatr, słońce;

energia jądrowa.

● Prawo i równość – równouprawnienie: geneza równouprawnienia; czy współcześnie

mamy do czynienia z dyskryminacją – miejsce współczesnego feminizmu?; inne kultury

i równouprawnienie.

● Ideologia – wprowadzenie historyczne: ideologie totalitarne; kontrkultura; czemu służy

ideologia; współczesne ideologie: ekologia, alterglobalizm i pacyfizm; terroryzm

i sprzeciw wobec demokracji; czy możliwy jest brak ideologii?

● Wielokulturowość – mniejszości: rasizm i nacjonalizm; współczesna stereotypizacja;

relatywizm kulturowy: wprowadzenie – problem wartości bezwzględnych; badania

antropologiczne (Sapir i Whorf-język jako instancja rozumienia świata); relatywizm

kulturowy: Europa, Indianie Ameryki Północnej i plemiona Polinezji (Bronisław

Malinowski) – różne światy i różne wartości; czy istnieją wartości uniwersalne?;

relatywizm w mikroświecie – jak pięknie się różnić.

● Kultura masowa – wprowadzenie historyczne: kiedy powstaje odbiorca masowy?; kultura

wysoka i popularna.; odbiorca masowy – decydent czy narzędzie manipulacji; kultura

masowa: moda i autentyzm; kicz i etyka kiczu; czy można się uwolnić z kultury masowej?

● Wina i odpowiedzialność – historia króla Edypa, poczucie winy i sumienie, ile od nas

zależy; nasze działania i ich konsekwencje; nasza psychika i problem winy (Freud).

● Wolność – czym jest wolność; czy wolności może być za dużo?; wolność to wartość –

czy najważniejsza?; czy sami jesteśmy wolni – środowisko, geny i wolna wola;

czy jesteśmy poddani determinizmowi; czy świadomość ograniczeń nas uwalnia?

 

Treści nauczania w klasie III – świat i ja

 

● Nauka – czy nauka usprawiedliwia wszystko?; nauka i zło (Ernst Klee); etyczne granice

nauki.

● Konsumpcjonizm – być czy mieć: definicja konsumpcjonizmu; czy wiarygodny jest tylko

artysta głodny? jak korzystać z „mieć" i nie przestać „być"?

● Prywatność – historia prywatności; granice prywatności i prywatność w rodzinie;

prywatność w globalnej wiosce.

● Autentyzm – co znaczy być prawdziwym?; moda, wzorce i idole; najbardziej własna

możność bycia.

● Bierność – czy brak zła jest już dobrem; III Rzesza i bierność zbiorowa; nasza bierność: ja

tylko...; czy współcześnie coś powinniśmy?

● Religia – jaka jest rola religii; porządek wiary i wiedzy; wartości i moralność religijna –

religie świata.

●Mózg i psychologia – budowa mózgu i problemy z ja; Oliver Sacks i walka o tożsamość;

czy jesteśmy skazani na biologię?; geny i my; nasza tożsamość wobec medycyny XXI

wieku; biologia czy środowisko – skąd pochodzimy?

● Bunt – dlaczego się buntujemy?; forma i cel buntu.; pozytywny i negatywny wymiar buntu.

● Massmedia – manipulacja w massmediach – jak działa reklama?; wzorce moralne

i kulturowe w reklamie; kultura wobec fizyczności – tożsamość z ciałem czy ciało wirtualne?; jak się bronić?

● Patriotyzm – czym jest patriotyzm?; tożsamość historyczna; przeszłość, teraźniejszość,

przyszłość – dokąd iść i gdzie patrzeć?

 

 

3. SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA – CZWARTY POZIOM

EDUKACYJNY

 

Wszystkie treści nauczania etyki zapoczątkowane w szkole podstawowej,

kontynuowane zaś w gimnazjum, co zostało uprzednio omówione, powracają w nieco innej

formule w szkole ponadgimnazjalnej. O ile szkoła podstawowa, miała przygotować solidny

fundament i być punktem wyjścia dociekań uczniów w dziedzinie etyki, zaciekawić ich

poruszaną problematyką i zachęcać do coraz bardziej samodzielnego myślenia,

szczególnie w gimnazjum, a także do podejmowania działań, aktywności, stopniowego

krystalizowania się systemu wartości, o tyle w szkole ponadgimnazjalnej cały ten proces

znajduje niejako swoje ukoronowanie. Polega to między innymi na powrocie do znanych już

tematów, wątków i pojęć, lecz w sposób coraz bardziej usystematyzowany, z

przyporządkowaniem odpowiednim szkołom, kierunkom filozoficznym i twórcom.

 

Praca nauczyciela powinna prowadzić uczniów do odkrycia związków poznanych uprzednio

treści z konkretnymi systemami i koncepcjami. Na tym poziomie kształcenia nauczanie ma

nadal charakter modułowy, a zarazem asocjacyjny i problemowy, ponadto pozostaje

w ścisłym związku z treściami nauczania również innych przedmiotów takich jak, język

polski, historia, WOS, WOK, a nawet tzw. przedmioty ścisłe. Trudno wszak byłoby na

przykład wyłączyć problematykę moralną z lektur omawianych na lekcjach języka

polskiego (jak np. „Makbet”, „Król Edyp” czy „Zbrodnia i kara”) lub pominąć ją przy

rozważaniach dotyczących chociażby uczciwości i odpowiedzialności naukowca, prawnika,

polityka czy artysty.

 

Pewną innowacją na tym etapie nauczania jest brak wprowadzania podziału treści nauczania

na poszczególne klasy. Może się to wydawać pewnym utrudnieniem, lecz tylko pozornie,

gdyż sama praktyka podpowiedziała takie właśnie rozwiązanie jako właściwe. Ponadto

zawiera ono wiele stron pozytywnych, między innymi należy zaakcentować szczególnie

dwie spośród nich, mianowicie fakt pozostawienia prowadzącemu nauczycielowi

ogromną swobodę wyboru tematów, a zarazem dostosowania ich do potrzeby chwili (np.

uzgodnienia tematyki z nauczycielami innych przedmiotów) oraz włączenia samych

uczniów w proces edukacyjny tak, aby stali się aktywnymi współtwórcami owego

procesu, nie pozostali biernymi obiektami poczynań nauczyciela, lecz podmiotami

świadomymi owych działań z głębokim przeświadczeniem, że coś naprawdę od nich

zależy, co z kolei wzmacnia ich poczucie własnej wartości i odpowiedzialności.

 

Kolejne walory tej propozycji to uniknięcie zamiany etyki w regularny kurs historii

filozofii oraz możliwość prowadzenia zajęć w grupach łączonych, czyli zespołach

utworzonych z uczniów uczęszczających do klas na różnym poziomie. W propozycji dla

szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej większość proponowanych

tematów i zagadnień również można dowolnie zmieniać co do kolejności, zależy to wyłącznie

od nauczyciela, który swobodnie może dostosowywać je do aktualnych warunków i potrzeb

uczniów.

 

Treści nauczania

 

● Kim jest człowiek? – Człowiek – twórca etyki?; Człowiek – twórca zasad moralnych?;

Człowiek – twórca systemów wartości?; Człowiek – twórca kultury?; Człowiek – twórca

nauki?; Człowiek – odkrywca świata?; Człowiek istota fizyczna, podlegająca prawom

przyrody – cząstka kosmosu czy istota uprzywilejowana, władca świata?; Człowiek –

istota złożona z ciała i duszy?; Człowiek – istota religijna?; Człowiek – istota myśląca

i twórcza?; Człowiek – istota obdarzona wolą, rozumem, uczuciami?; Człowiek – istota

społeczna?; Człowiek – istota twórcza, obdarzona wyobraźnią, artysta, kreator?;

Człowiek – istota twórcza, myśląca abstrakcyjnie?; Człowiek jako osoba?

● Człowiek – istota fizyczna, posiadająca ciało (możliwości i ograniczenia wynikające

z tego faktu); fizyczność i fizjologia człowieka; zdrowie/choroba; czas życia – młodość,

starość; śmierć, umieranie, eutanazja; współczesne procesy przedłużające młodość,

życie (operacje plastyczne, przeszczepy itp.); szczęśliwe życie według filozofów

(np. wg Arystotelesa, Marka Aureliusza, Wł. Tatarkiewicza) a według reklam.

● Człowiek – istota fizyczna, podlegająca prawom natury; determinanty przyrodnicze

wpływające na człowieka; człowiek – kreator czy destruktor; manipulacje

genetyczne, metoda in vitro, żywność modyfikowana genetycznie, klonowanie

istot żywych; odpowiedzialność w badaniach naukowych (medycyna, chemia, fizyka,

biologia, genetyka itd.); miejsce człowieka w świecie przyrody – mikrokosmos

a makrokosmos; człowiek wobec innych istot (ochrona przyrody, prawa zwierząt).

● Człowiek – istota złożona z ciała i duszy; konsekwencje wynikające z posiadania

ciała; czy dusza istnieje?; konsekwencje wynikające z posiadania duszy – ujęcia

zachodnie (np. orfickie, judaistyczne lub chrześcijańskie) wobec systemów Wschodu;

determinizm karmiczny a wolny wybór; rozszerzenie perspektywy metafizycznej;

konflikt pomiędzy szczęśliwą duszą a szczęśliwym ciałem.

● Człowiek – istota religijna; relacja między etyką a religią; relacja człowieka

z bóstwem – religie konfesyjne i niekonfesyjne; systemy etyczno-moralne

wynikające z religii – dekalog, ahinsa itp.; wolność i kwestia wyborów w religii;

życie aktywne a kontemplacyjne (konsekrowane); konflikty na tle religijnym;

fundamentalizm, fanatyzm a tolerancja; religie a sekty – realne a fałszywe obietnice

szczęścia i zbawienia.

● Człowiek – istota obdarzona wolą, rozumem i uczuciami; wzajemne relacje między

władzami człowieka; subiektywne i obiektywne ograniczenia władz człowieka;

wolność do... wolność od...; rozum, intelekt, inteligencja a mądrość – subiektywnie

i obiektywnie; pożytki płynące z inteligencji; mądrość naukowa a życiowa; rozum

a uczucia; uczucia a wola.

● Człowiek – istota społeczna, czyli pozostająca w relacjach z innymi ludźmi;

zobowiązania i konsekwencje wynikające z rodzaju relacji z innymi ludźmi –

z rodziną, środowiskiem rówieśniczym, społeczeństwem, narodem itp.; rodzaje

relacji z innymi ludźmi – miłość, przyjaźń, władza itp.; umowa społeczna a życie poza

społeczeństwem propozycje Platona, Hume'a, Rousseau, outsiderzy dawni i współcześni

jak np. Thoreau, Jim Morrison i inni; człowiek jako spolegliwy opiekun –

propozycja Kotarbińskiego; uwikłanie człowieka relacje społeczne – podleganie

określonemu systemowi/ustrojowi, prawu, wynikające z tego przywileje (cnoty

obywatelskie, ochrona np. opieka społeczna, instytucje, fundacje, organizacje

charytatywne itp.) i uciążliwości (narzucone konwencje i konwenanse), a nawet restrykcje

( kodeks karny, kara, więzienie, inne formy wykluczenia, np. dyskryminacja i rasizm).

●Człowiek – istota twórcza, myśląca abstrakcyjnie; twórca filozofii, logiki, etyki,

moralności itp.; twórca systemów, koncepcji i pojęć abstrakcyjnych takich jak

utopia; utopia – wizja szczęścia, próba odpowiedzi na jedno z kluczowych ludzkich

pragnień dotyczących szczęścia, doskonałej egzystencji, raju itp.; szczęście jako cel

priorytetowy; przegląd koncepcji np. Platona, Morusa, Woltera; antyutopie – wizje

np. Huxleya, Orwella, Pielewina, Coppoli (Czas Apokalipsy); od socjalizmu

i komunizmu po systemy totalitarne.

● Człowiek – istota twórcza, obdarzona wyobraźnią, artysta; etyczne i moralne aspekty

twórczości artystycznej; sztuka w służbie idei – artysta jako „inżynier dusz”, posłaniec

idei (np. poezja i pieśni patriotyczne, analiza wybranego dzieła sztuki

np. „Rozstrzelanie powstańców madryckich”) czy propagandzista i manipulator

(np. socrealizm albo reklama); etyczne i moralne granice wolności w sztuce –

prowokacja, kicz (twórczość np. A. Warhola lub K. Kozyry), okrucieństwo i przemoc

w sztuce.

●Człowiek jako osoba; podmiotowość i wyjątkowość istoty ludzkiej wraz

z przywilejami i konsekwencjami pozycji zajmowanej wśród innych istot; koncepcje

i definicje u różnych filozofów (np. Arystoteles, św. Tomasz, Kant, Karol Wojtyła).

 

 

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj