Materiały Edukacyjne

Program do nauczania etyki "Ludzkie ścieżki" - część 3.

 

 

 

 

Od Redakcji:

Dzięki uprzejmości i zgodzie Ośrodka Rozwoju Edukacji, oraz dzięki przyzwoleniu Autorów, pani Anny Ziemskiej i pana Łukasza Malinowskiego i ich życzliwej pomocy przy edycji materiału na potrzeby portalu, publikujemy

Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym „Ludzkie ścieżki”

Program został wyłoniony w wyniku konkursu zorganizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Materiał źródłowy znajduje się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji pod adresem:

http://www.ore.edu.pl/s/243 

Ze względów technicznych musieliśmy, po uzyskaniu zgody Autorów, ten obszerny materiał podzielić na kilka części. Publikujemy trzecią z czterech części. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Ludzkie ścieżki

 

Kompleksowy program nauczania etyki na

II, III i IV poziomie edukacyjnym

 

 Anna Ziemska, Łukasz Malinowski

 

 

V. Procedury osiągania celów

 

Z powyższego ogólnego przeglądu treści nauczania można się już zorientować,

że koncepcja tu przyjęta opiera się na powtarzalności tematów na coraz to wyższym

poziomie, co doskonale służy utrwalaniu i uwewnętrznianiu ważnych przekazów. Punktem

wyjścia jest zawsze „JA – CZŁOWIEK” – bardzo bliskie i zrozumiałe dla każdego

zarówno na wcześniejszym etapie rozwoju, gdy egoizm i egocentryzm wpisują się niejako

w sposób naturalny w tę fazę rozwojową, jak i później, gdy zaczyna się krystalizować

własna osobowość, światopogląd, buduje się indywidualizm i formuje tożsamość młodego

człowieka, czyli to, co w nim jedyne, wyjątkowe i niepowtarzalne. W związku z tym

następnie przechodzi się od spraw najbliższych typu „moje uczucia, moja wola, moja

wiedza, zdolności itp.” do najbliższego otoczenia jak rodzina i przyjaciele, środowisko

ludzi i środowisko przyrodnicze, do planu najdalszego – „światowego”, a więc ujęć

globalnych, ogólnych, wreszcie od konkretnych do abstrakcyjnych i uniwersalnych. „JA –

CZŁOWIEK" stanowi zatem pewne nienaruszalne centrum, z którego wychodzi się

zataczając nieustannie coraz to szersze spiralne kręgi na kolejnych etapach edukacyjnych.

 

Kilkakrotnie zostało wspomniane i mocno podkreślone, iż na początku nauczania etyki

celem zasadniczym do osiągnięcia nie jest metodyczne, naukowe wyuczenie etyki,

ale zaledwie położenie pewnych fundamentów, zapoczątkowanie formowania wrażliwości,

świadomości istnienia pewnych zagadnień i problemów, kształtowania postaw. Biorąc pod

uwagę wiek dzieci należy zatem mieć na uwadze przede wszystkim to, że lekcje etyki

powinny odbywać się na zasadzie zabawy, przebiegać w przyjemnej, bezstresowej

atmosferze (stąd tak ważna rola humoru!). Nauczyciel powinien pracować usilnie nad

stworzeniem mocnych więzi wzajemnego porozumienia, zaufania i sympatii, gdyż

stanowią one warunki konieczne udanego nauczania etyki w szkole podstawowej.

 

Dlatego tak ważne jest, aby już w szkole podstawowej stworzyć solidny fundament,

ponieważ powodzenie zarówno nauczyciela, jak i samych uczniów gimnazjum i szkoły

ponadgimnazjalnej, dobra współpraca, osiąganie wyznaczonych celów edukacyjnych, a w

konsekwencji również życiowych, będzie zależało od pracy u samych podstaw.

 

Formy pracy oraz przebieg lekcji w szkole podstawowej zostały omówione

na przykładach, natomiast poza metodami tradycyjnymi, jak na przykład metoda podawcza

(opowieść, bajka filozoficzna), czy zmienny rytm pracy (części: narracyjna, rytmiczna,

aktywna), najlepsze dla uczniów są zawsze metody aktywizujące, jak „burza mózgów”,

małe inscenizacje sytuacji, ćwiczenia decyzyjne, praca w grupach i gry symulacyjne (np.

„rozprawa sądowa”), mapa pojęć, projekt, otwarta dyskusja (bardzo trudna, ale uczniowie

stopniowo uczą się zasad i kultury dyskutowania: słuchania innych, cierpliwego czekania na

swoją kolej, formułowania wypowiedzi z prostym uzasadnieniem, poszukiwania

przekonywającej argumentacji), prezentację mini projektu itp.

 

Propozycja metod pracy dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, które to metody są

rozwinięciem tych stosowanych już w szkole podstawowej, przy jednoczesnym podnoszeniu

stopnia trudności adekwatnie do wieku uczniów, przedstawia się następująco:

 

Metoda przypadków – doskonała metoda pracy na tych poziomach nauczania.

Uczeń zapoznaje się z danym problemem, dowiaduje się potrzebnych informacji

z krótkiego tekstu (przy okazji poznając nowe treści), a następnie, na jego podstawie oraz

wiedzy ogólnej, uczniowie wraz z nauczycielem usiłują odpowiednio zdefiniować

problem i sformułować wniosek. Istotne w tej metodzie jest, aby trzymać się

analizowanego tekstu i nie czynić dygresji i szerokich dopowiedzeń, gdyż burzy

to istotny proces, jakim jest nauka właściwej i adekwatnej argumentacji. Należy też

pamiętać, by po przeczytaniu przez uczniów tekstu, a przed rozpoczęciem dyskusji

upewnić się, czy wszystkie wyrazy i zwroty są uczniom znane (nie dotyczy to oczywiście

przypadków, gdy tekst ma na celu właśnie zdefiniowanie jakiegoś terminu).

 

Metoda sytuacyjna – podobnie jak w metodzie przypadku jest to bardzo dobry sposób

na przedstawienie uczniom omawianego zagadnienia. Podobnie jak w metodzie

przypadku tu także, wręcz z jeszcze większą starannością, należy pilnować

ograniczenia tematycznego danego problemu.

 

Metoda inscenizacji – jest to dobra i powszechnie przez uczniów lubiana metoda

z rodzaju gier symulacyjnych, pomocna również w przypadku lekcji etyki, choć zawsze

należy dokładnie zastanowić się i przeanalizować celowość zastosowania tej metody.

Jednym z jej wariantów, który niewątpliwie dobrze sprawdza się w pracy z uczniami,

szczególnie na II i III poziomie edukacyjnym jest inscenizacja sądu. Należy jednak

pamiętać o kilku zasadach, które różnią inscenizację sądu na lekcjach etyki od jego

powszechnego zastosowania na innych przedmiotach. Po pierwsze należy wystrzegać

się utożsamiania któregokolwiek z uczniów z „oskarżanym”, po drugie dobrą praktyką

jest tu przedstawianie jako problemu do rozstrzygnięcia nie tylko konkretnych sytuacji,

ale też pojęć abstrakcyjnych, które w trakcie pracy tą metodą mogą być wówczas

„oświetlone” z różnych stron i w sposób zrozumiały przyswojone przez uczniów

(szczególnie jeśli są to terminy aksjologicznie niejednoznaczne).

 

 

Metoda projektów – metoda ta jest korzystna w starszych klasach III etapu nauczania

oraz powszechnie stosowana w szkole ponadgimnazjalnej, choć aby odnieść sukces w

jej stosowaniu, sposób i zakres powinny być przez nauczyciela dokładnie określony i

sprawdzany. Metoda ta pozwala na próby aktywnej działalności uczniów w kierunku

działania na rzecz dobra czy też przeciwdziałania złu szeroko pojętemu, należy jednak

pamiętać, że uczeń powinien skupić się bardziej na poszukiwaniach niż realizacji

możliwych form aktywności, gdyż ta, niedokładnie przemyślana i zrozumiana, może

odnieść niewłaściwy efekt.

 

Metoda dyskusji – najczęściej spotykana i narzucająca się forma pracy na lekcji

etyki. Nauczyciel powinien tu pełnić rolę moderatora dyskusji, służąc jako głos

doradczy, a unikając sformułowań jednoznacznych, definiujących, a przez to

zamykających dyskusję czy też podważających drogę poszukiwań uczniów.

W pierwszych klasach gimnazjum stosuje się częściej formę swobodnej dyskusji

i charakterze otwartym, zaś w starszych klasach gimnazjum oraz w szkole

ponadgimnazjalnej można przygotować debatę lub panel np. z udziałem jakiegoś

specjalnego gościa, specjalisty w danej dziedzinie (etyka, filozofa, naukowca, lekarza,

prawnika, terapeuty uzależnień itp.).Warunkiem koniecznym jest wówczas bardzo

staranne przygotowanie uczniów do tematu, monitorowanie ich samodzielnej pracy

nad uprzednim sformułowaniem głosu w dyskusji oraz pytań.

 

Burza mózgów – metoda również powszechna na lekcjach etyki, choć należy pamiętać,

aby jej zakres w czasie trwania lekcji był ograniczony służył bardziej stworzeniu

pewnych ram dla przyszłej dyskusji, a nie stawał się kluczowym elementem lekcji,

ponieważ w tej formie pracy niezwykle trudno o kontrolę nad adekwatnością

wypowiedzi, doborem argumentów i sformułowaniem wniosków. Tej metodzie

często towarzyszy sporządzanie „mapy pojęć” (duży karton, plansza

z przylepionymi „ruchomymi” karteczkami itp.), którą można potem

wykorzystywać i odwoływać się jako do pomocy dydaktycznej przy realizacji

całego cyklu tematycznego np. dotyczącego praw człowieka, kwestii szczęścia,

wolności albo relacji społecznych człowieka.

 

Drzewo decyzyjne – metoda pomocna szczególnie w przypadku trudności uczniów

z utrzymaniem odpowiednich zasad dyskusji czy pozostawania w obrębie jednego

tematu. Należy jednak pamiętać, że metoda ta powinna być wsparciem praktycznym,

szablonem, który pomoże uczniowi w analizie problemu na poziomie dyskusji bądź

pracy pisemnej. Sama zaś ta metoda nie może być w sposób zadowalający

wyczerpująca, ponieważ ukierunkowana jest na ograniczenie, przez co może

zdominować zupełnie otwartość ucznia na inną argumentację.

 

 

Metody aktywizujące są z pewnością atrakcyjne same w sobie i uczniowie chętnie się

angażują w takie formy pracy, nie należy jednak zapominać, iż w całym przebiegu procesu

edukacji każdy nauczyciel jest zobowiązany do nieustannego kształcenia umiejętności

mówienia i słuchania, pisania i czytania ze zrozumieniem, tak na lekcjach etyki, jak i języka

polskiego, historii, WOS-u, nie wyłączając nawet przedmiotów takich jak biologia czy

matematyka. Metody i formy pracy stosowane na lekcjach etyki niewątpliwie dostarczają

wielu okazji do kształcenia poprawnych pod względem gramatycznym, logicznym (np.

argumentowanie, wnioskowanie) i stylistycznym wypowiedzi ustnych (np. głos w dyskusji,

polemika) oraz pisemnych (np. rozprawka, esej), ćwiczenia czytania tekstów

ze zrozumieniem, samodzielnego poszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji.

W ten sposób etyka nie pozostaje na marginesie procesu edukacyjnego jako całości, wręcz

przeciwnie - nauczyciel etyki wspiera pracę wychowawców, polonistów, historyków,

przyrodników, psychologów, powinien więc działać zawsze porozumieniu z nimi,

porównywać swój program indywidualny z programem wychowawczym szkoły włączać jego

elementy tak, aby tworzyły integralną całość, żeby w żadnym przypadku nie zachodziła

sprzeczność między koncepcjami wychowawczymi i dydaktycznymi.

 

Nauczyciel etyki powinien również nieustannie dbać o udoskonalanie własnego warsztatu

pracy, gromadzić i korzystać z literatury fachowej, poszukiwać odpowiednich metod

i tekstów źródłowych5) do wykorzystania na lekcji.

 

 

VI. Przewidywane osiągnięcia uczniów

 

 

Zakończenie realizacji kompleksowego programu nauczania etyki powinno

zaowocować następującymi kompetencjami ucznia:

 

●Wrażliwość na kwestie moralne i etyczne.

● Rozumienie znaczenia wartości w życiu, odróżnianie wartości uniwersalnych od wartości

innych niż etyczne.

● Gotowość do budowania własnego systemu wartości na fundamencie wiedzy

uzyskanej na lekcjach etyki.

●Gotowość do chronienia wartości poprzez aktywne życie, włączanie się w różne

działania, jak też inicjowanie własnych na rzecz np. środowiska, obrony słabych

i pokrzywdzonych.

●Gotowość do aktywnego przeciwstawiania się wszelkim przejawom zła, takim jak

niesprawiedliwość, dyskryminacja itp.

● Rozumienie pojęć z zakresu etyki i prawidłowe posługiwanie się nimi.

● Umiejętność podejmowania właściwych decyzji w oparciu o posiadaną wiedzę,

wyniesioną z lekcji etyki oraz nie unikanie odpowiedzialności za swoje decyzje, czyny

i ich następstwa.

● Otwartość, dociekliwość, ciekawość świata przy zachowaniu stanowiska

zdroworozsądkowego, zagwarantowanego uważną percepcją oraz logicznym,

krytycznym myśleniem, a także samodzielnością w tworzeniu sądów i opinii.

● Rozumienie wartości i wyjątkowości własnej kultury, przy poszanowaniu dla innych

kultur, religii czy światopoglądów.

● Rozumienie konieczności nieustannego doskonalenia się etycznego, moralnego, pracy

nad samodyscypliną i ogólnym rozwojem.

 

 

VII. Przedmiotowy system oceniania

 

Przedmiotowy System Oceniania z etyki zawiera standardy i kryteria oceniania pracy

ucznia.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Przedmiot: Etyka

 

Rok szkolny .......................... ….... Semestr ........................

 

Co podlega ocenie:

 

● aktywne uczestniczenie w lekcji,

● wypowiedzi ustne,

● wypowiedzi pisemne,

● przygotowanie materiałów do lekcji,

● przygotowanie argumentów do dyskusji,

● prowadzenie zeszytu,

● prace domowe,

● sprawdziany,

● prezentacje,

● prace dodatkowe.

 

Wymagania na ocenę:

 

celującą – samodzielne przygotowanie prezentacji/projektu, wzorowe prowadzenie

zeszytu, aktywny udział we wszystkich lekcjach, posługiwanie się

ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu etyki, systematyczne

przygotowanie do lekcji, podejmowanie zadań dodatkowych, samodzielne inicjowanie

pewnych działań, jak na przykład zaproponowanie i opracowanie tematu związanego

z omawianym zagadnieniem, lecz zdecydowanie w stopniu wykraczającym poza standard

i program obowiązkowy,

bardzo dobrą – systematyczne przygotowanie do lekcji, czynny udział

w zajęciach/dyskusjach, posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami

z zakresu etyki/filozofii, wzorowe prowadzenie zeszytu, odrobione prace domowe,

dobrą – systematyczne przygotowanie do lekcji, częsty udział w dyskusjach,

rozumienie elementarnych pojęć z zakresu etyki/filozofii, dobrze prowadzony zeszyt,

odrobione prace domowe,

dostateczną – rozumienie omawianych zagadnień, sporadyczny udział w dyskusjach,

prowadzenie zeszytu,

dopuszczającą – bierny udział w lekcjach, prowadzenie zeszytu,

niedostateczną – niespełnienie powyższych warunków.

 

 

Poza powyższymi ocenami stosowane są również „plusy”, głównie za aktywność

na lekcji i niektóre prace domowe, oraz „minusy” za nieprzygotowanie do lekcji, brak pracy

domowej lub niepodjęcie działań obowiązkowych poleconych przez nauczyciela (trzy „plusy”

stanowią ocenę bardzo dobrą, zaś trzy „minusy” - ocenę niedostateczną).

 

Jak poprawić ocenę semestralną/roczną?

 

Uczeń musi uzupełnić zaległe prace, zaliczyć sprawdziany lub poprosić

o wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie ustalonym przez nauczyciela.

 

 

 

 

GIMNAZJUM

 

Co podlega ocenie:

 

● aktywność na lekcji,

● prace domowe,

● sposoby argumentacji, poprawne formułowanie wniosków,

● umiejętność dyskusji,

● prace pisemne w formie prac klasowych - rozprawki na zadany temat, przy czym

oceniana jest tu w największym stopniu poprawność formalna pracy i dobór argumentów,

●umiejętność krytycznej analizy tekstów.

 

Całościowo oceniane są prace domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na lekcji

nagradzana jest ocenami cząstkowymi: „plusami” (trzy „plusy” stanowią piątkę). Brak

realizacji i nie wywiązywanie się z obowiązków oceniane jest „minusami” (trzy „minusy” –

ocena niedostateczna).

 

Na lekcji przewidziane są sprawdziany w formie prac pisemnych (rozprawka) bądź testów,

jeśli materiał zrealizowany przez nauczyciela umożliwia sporządzenie spójnego treściowo

sprawdzianu.

 

Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu, w którym uzupełnia notatki za czas swojej

nieobecności.

 

Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.

 

 Formy oceniania uczniów:

 

● ocena szkolna w skali 1-6,

● „plusy” za aktywność (trzy „plusy” to piątka).

 

Wymagania na ocenę:

 

celującą – poszerzona znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre

panowanie umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, indywidualne

zainteresowania, umiejętność formułowania własnych ocen i uzasadniania wniosków,

aktywność na lekcji, pogłębiona i poprawna analiza problemów formułowanych w pracach

pisemnych,

bardzo dobrą – dobra znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre

opanowanie umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, umiejętność formułowania

własnych ocen i uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji, poprawna analiza

problemów formułowanych w pracach pisemnych,

dobrą – znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie umiejętności

dyskutowania, często odpowiednia argumentacja i analiza, umiejętność formułowania

własnych ocen i w miarę precyzyjnego uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji,

poprawność strukturalna w pracach pisemnych,

dostateczną – pobieżna znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie

umiejętności dyskutowania, choć często bez właściwej argumentacji i analizy,

poprawność strukturalna w pracach pisemnych, choć bez właściwej argumentacji

i analizy,

dopuszczającą – znajomość najważniejszych zagadnień etycznych, podstawowa

umiejętność dyskusji,

niedostateczną – brak spełniania powyższych wymagań.

 

Jak poprawić ocenę semestralną/roczną?

 

Uczeń musi uzupełnić zaległe prace, zaliczyć sprawdziany lub poprosić

o wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie ustalonym przez nauczyciela.

 

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

 

Co podlega ocenie:

 

● aktywność na lekcji,

● prawidłowe stosowanie pojęć w odpowiednim kontekście i posługiwanie się terminami

fachowymi,

● prace domowe – przygotowanie materiałów do lekcji, przeczytanie zadanej lektury

tekstu źródłowego, samodzielne uzyskanie informacji z wykorzystaniem różnych źródeł

informacji (korzystanie z Internetu, biblioteki, zrobienie wywiadu itp.),

● sposoby argumentacji, poprawne formułowanie wniosków,

● umiejętność dyskusji,

● prace pisemne w formie prac domowych lub klasowych – przemówienia, rozprawki

lub eseju na zadany temat, przy czym oceniane są tu w największym stopniu

poprawność formalna pracy i dobór argumentów, wykazanie się samodzielnym

krytycznym myśleniem, niestandardowe oryginalne podejście do tematu,

● umiejętność krytycznej analizy tekstów,

● prezentacje,

● projekty,

● prace dodatkowe.

 

Całościowo oceniane są prace domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na lekcji

nagradzana jest ocenami cząstkowymi: „plusami” (trzy „plusy” stanowią piątkę). Brak

realizacji i nie wywiązywanie się z obowiązków oceniane jest „minusami” (trzy „minusy”

– ocena niedostateczna).

 

Na lekcji przewidziane są sprawdziany w formie prac pisemnych (rozprawka) bądź testów,

jeśli materiał zrealizowany przez nauczyciela umożliwia sporządzenie spójnego treściowo

sprawdzianu.

 

Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu, w którym uzupełnia notatki

za czas swojej nieobecności. Powinien również posiadać teczkę/segregator na materiały

i pomoce naukowe (głównie teksty źródłowe dostarczane przez nauczyciela). Nauczyciel

oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.

 

Wymagania na ocenę:

 

celującą – poszerzona znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre

opanowanie umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, indywidualne

zainteresowania, umiejętność formułowania własnych ocen i uzasadniania wniosków,

aktywność na lekcji, pogłębiona i poprawna analiza problemów formułowanych w pracach

pisemnych,

bardzo dobrą – dobra znajomość tematów przewidzianych w programie, dobre

opanowanie umiejętności dyskutowania, argumentacji i analizy, umiejętność formułowania

własnych ocen i uzasadniania wniosków, aktywność na lekcji, poprawna analiza

problemów formułowanych w pracach pisemnych,

dobrą – znajomość tematów przewidzianych w programie, opanowanie umiejętności

dyskutowania, często odpowiednia argumentacja i analiza, umiejętność formułowania

własnych ocen i w miarę precyzyjnego uzasadniania wniosków, aktywność na

lekcji, poprawność strukturalna w pracach pisemnych,

dostateczną – pobieżna znajomość tematów przewidzianych w programie,

opanowanie umiejętności dyskutowania, choć często bez właściwej argumentacji

i analizy, poprawność strukturalna w pracach pisemnych, choć bez właściwej argumentacji

i analizy,

dopuszczającą – znajomość najważniejszych zagadnień etycznych, podstawowa

umiejętność dyskusji,

● niedostateczną – brak spełniania powyższych wymagań.

 

Poza powyższymi ocenami stosowane są również „plusy”, głównie za aktywność na lekcji

i niektóre prace domowe, oraz „minusy” za nieprzygotowanie do lekcji, brak pracy domowej

lub niepodjęcie działań obowiązkowych poleconych przez nauczyciela (trzy „plusy”

stanowią ocenę bardzo dobrą, zaś trzy „minusy” – ocenę niedostateczną).

 

Jak poprawić ocenę semestralną/roczną?

 

Uczeń musi uzupełnić zaległe prace, zaliczyć sprawdziany lub poprosić

o wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie ustalonym przez nauczyciela.

 

VIII. Uwagi końcowe

 

Program kompleksowy nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym,

zaprezentowany powyżej jest efektem kilkuletniej pracy i doświadczeń w szkole

podstawowej, gimnazjum i liceum, studiów własnych i konsultacji z innymi etykami,

filozofami, wychowawcami, pedagogami, psychologami, doradcami metodycznymi.

 

Realizacja programu wymaga od nauczyciela dobrego przygotowania filozoficznego,

pedagogicznego, a także literackiego oraz ogólnokulturowego. Każdy, kto zechciałby

skorzystać z tego programu nie musiałby oczywiście ortodoksyjnie trzymać się jego

szczegółowych treści, raczej przeanalizować jego główne założenia, a następnie

dostosować do nich przez siebie dobrane opowieści, bajki filozoficzne, teksty źródłowe,

filmy, programy, mając na względzie fazy rozwoju młodego człowieka, potrzeby

psychiczne, emocjonalne, intelektualne, a nawet środowiskowe zarówno jednostki, jak

i grupy. Wszystkie te sfery człowieka pomiędzy IV klasą szkoły podstawowej a ostatnią

szkoły ponadgimnazjalnej charakteryzuje niezwykły dynamizm i należy sobie to nieustannie

uświadamiać, zwłaszcza przy doborze adekwatnych metod, form pracy, a nawet dostosowaniu

poziomu języka.

 

W niektórych przypadkach dopuszczalne jest, że lekcje mogą mieć nawet bardziej charakter

terapeutyczny i wychowawczy, niż ściśle etyczny. Nie wpływa to jednak niekorzystnie na

sam przedmiot, stwarza po prostu możliwość do holistycznego ujęcia młodego człowieka

jako osoby we wszelkich aspektach.

 

Poza tym, że lekcja z założenia powinna być dobrze przygotowana i przemyślana, nie należy

zapominać o stworzeniu uczniom okazji do spontanicznych działań i wypowiedzi,

do radosnego współtworzenia z grupą i nauczycielem tej lekcji. Czasami nauczyciel może

w pewnym sensie „wycofać się”, aby ustąpić pola dzieciom i obserwować, czym

to zaowocuje – efekty zazwyczaj są równie nieoczekiwane, co inspirujące.

 

Nauczyciel w żadnym wypadku nie może czuć się niewolnikiem programu

i ramowego rozkładu zajęć, ale na pewno zachować czujność, elastyczność i otwartość

na aktualne potrzeby uczniów, gotowość do podjęcia tematów trudnych, wynikających

na bieżąco z życia uczniów i ich rodzin, szkoły, klasy, kraju, świata. Postawa nauczyciela –

aktywna, twórcza, a zarazem refleksyjna stanowi warunek podstawowy i jeden

z najważniejszych w drodze do osiągania zamierzonych celów w nauczaniu etyki.

Jednocześnie nauczyciel powinien unikać formułowania wniosków w sposób dogmatyczny,

nie podlegający dyskusji (chyba, że dotyczy to rzeczy najdonioślejszych jak np. ochrona

prawa do życia), aby otworzyć przed uczniami możliwość własnych przemyśleń,

twórczych dociekań, poszukiwania rozwiązań; pobudzić i zmotywować z myślą

o przyszłości, czyli wejściu w świat ludzi dorosłych z odpowiednim wyposażeniem etyczno-

moralnym, jako gwarancją dobrego satysfakcjonującego życia.

 

 

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj