Materiały Edukacyjne

Program do nauczania etyki "Ludzkie ścieżki" - część 4.

Od Redakcji:

Dzięki uprzejmości i zgodzie Ośrodka Rozwoju Edukacji, oraz dzięki przyzwoleniu Autorów, pani Anny Ziemskiej i pana Łukasza Malinowskiego i ich życzliwej pomocy przy edycji materiału na potrzeby portalu, publikujemy

Kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym „Ludzkie ścieżki”

Program został wyłoniony w wyniku konkursu zorganizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Materiał źródłowy znajduje się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji pod adresem:

http://www.ore.edu.pl/s/243

Ze względów technicznych musieliśmy, po uzyskaniu zgody Autorów, ten obszerny materiał podzielić na kilka części. Publikujemy czwartą, ostatnią część. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Ludzkie ścieżki

 

Kompleksowy program nauczania etyki na

II, III i IV poziomie edukacyjnym

 

Anna Ziemska, Łukasz Malinowski

 

 

 

X. Załączniki

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

I. Podstawa programowa dla szkoły podstawowej

 

Cele edukacyjne

 

● Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności

moralnych oraz wobec różnych sytuacji życiowych.

● Przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej

ich hierarchizacji.

 

Zadania szkoły

 

● Wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości.

● Ukazywanie uczniom konieczności doskonalenia samego siebie.

● Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów

obowiązujących w życiu społecznym.

● Uczenie szacunku dla siebie i innych.

 

Treści

 

● Poznawanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób.

● Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn

i konsekwencji.

● Człowiek jako osoba, godność człowieka.

● Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie.

● Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania.

● Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi.

● Wolność i jej różne rozumienie, autorytety i wzory osobowe.

● Praca i jej wartość dla człowieka.

● Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen.

 

Osiągnięcia

 

● Dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi.

● Rozpoznawanie swoich obowiązków wobec najbliższego otoczenia, rodziny i szkoły.

 

II. Podstawa programowa dla gimnazjum

 

Cele edukacyjne

 

● Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności

moralnych oraz wobec różnych sytuacji życiowych.

● Rozpoznawanie podstawowych wartości i dokonywanie właściwej ich hierarchizacji.

●Podjęcie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dokonywane wybory moralne.

 

Zadania szkoły

 

● Uświadamianie ważnych problemów moralnych i sposobów ich rozwiązywania.

● Ukazywanie znaczenia zasad moralnych dla rozwoju osobistego człowieka,

kształtowania się relacji między ludźmi oraz życia społecznego, gospodarczego

i politycznego.

● Ułatwianie nawiązywania więzi z własną rodziną, krajem oraz jego kulturą,

umożliwiających rzeczywiste otwieranie się na różnorodność kultur w otaczającym

świecie.

● Umożliwienie rozwijania umiejętności prezentacji własnego stanowiska w dialogu

z innymi i demokratycznego współdecydowania.

 

Treści

 

● Człowiek jako osoba; natura i godność człowieka.

● Rola i znaczenie sumienia w ocenie moralnej i dla wewnętrznego rozwoju człowieka.

● Samowychowanie jako droga rozwoju.

● Główne problemy współczesnej etyki.

● Człowiek wobec wartości; człowiek wobec cierpienia i śmierci.

● Moralność a religia, wiedza i polityka.

● Wskazania moralne w religii chrześcijańskiej.

● Wskazania moralne w innych religiach świata.

● Moralne aspekty stosunku człowieka do świata przyrody.

● Praca i jej wartość dla człowieka, znaczenie etyki zawodowej.

 

Osiągnięcia

 

● Dokonywanie wyboru wartości i tworzenie ich hierarchii.

● Rozstrzyganie wątpliwości i problemów moralnych zgodnie z przyjętą hierarchią

wartości i dobrem wspólnym.

● Stosowanie zasad harmonijnego współistnienia i współdziałania ze środowiskiem

społecznym i przyrodniczym.

 

 

III. Podstawa programowa dla liceum

 

Cele edukacyjne

 

● Rozwijanie wrażliwości moralnej.

● Kształtowanie rozpoznawania wartości moralnych oraz zdolności odróżniania dobra

od zła.

● Dokonywanie trafnej oceny moralnej podejmowanych działań.

● Przyjmowanie odpowiedzialności za słowa i czyny.

● Podjęcie samokontroli i pracy nad sobą.

 

Zadania szkoły

 

● Uświadamianie istotnego znaczenia zasad i wartości moralnych w rozwoju osobowym

człowieka, w kształtowaniu wzajemnych stosunków między ludźmi oraz w życiu

publicznym.

● Kształtowanie rozumienia własnej indywidualności i chronienia osobowej tożsamości

przed zagubieniem w kulturze masowej.

● Uświadamianie znaczenia samokontroli i konieczności pracy nad sobą dla osobowego

rozwoju.

● Pomoc w kształtowaniu więzi z rodziną, ojczyzną i kulturą na gruncie przyjmowanych

wartości.

● Pomoc w kształtowaniu relacji z otoczeniem, opartych o właściwą hierarchię wartości.

 

Treści nauczania

 

● Etyka a pozostałe dyscypliny filozoficzne i nauki szczegółowe. Moralność, ethos,

prawo, obyczaj e i styl życia.

● Ogólnofilozoficzne założenia etyki. Kwestie metaetyczne. Etyki religijne i świeckie.

● Teorie i szkoły etyczne. Koncepcje etyczne w nurcie filozofii klasycznej.

● Człowiek jako osoba i jego działanie. Etyczna analiza aktywności ludzkiej. Motywy

podejmowanych decyzji.

● Cel i sens ludzkiej egzystencji. Hierarchie celów. Szczęście w życiu ludzkim. Rozwój

moralny i duchowy człowieka jako osoby. Rola oddziaływań wychowawczych.

● Dobro moralne i wartości moralne. Hierarchia wartości. Wartości autoteliczne

i instrumentalne. Konflikt wartości. Wartości wybierane i realizowane.

● Prawo moralne, imperatyw moralny, w tym prawo naturalne. Dekalog jako podstawa

życia moralnego. Problem relatywizmu moralnego i sposoby jego przezwyciężania.

Nienaruszalne prawa istoty ludzkiej.

● Wymiar moralny życia człowieka. Zdolność rozpoznawania wartości i powszechne

dążenie do dobra. Świadomość moralna. Rola sumienia w prawidłowym rozwoju

wewnętrznym. Sądy i oceny moralne. Przykłady patologii w zakresie świadomości

moralnej. Problem manipulacji. Obecność dobra i zła we współczesnej kulturze.

● Sprawności moralne. Samowychowanie.

● Przykłady współczesnych przejawów kryzysu moralnego i dylematów w zakresie

wyborów moralnych oraz sposoby ich rozwiązywania na gruncie etyki

chrześcijańskiej oraz innych koncepcji etycznych.

● Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego. Etyki zawodowe.

Przykłady kodeksów etycznych. Zagadnienie wszechstronnego i zrównoważonego

rozwoju. Moralny wymiar stosunku człowieka do świata przyrody.

● Etyczny wymiar życia szkolnego. Umiejętność życia z innymi i dla innych.

Uczciwość. Problem „ściągania”. Wartości szczególnie cenione w życiu szkolnym.

 

Osiągnięcia

 

● Znajomość podstawowych pojęć i koncepcji etycznych.

● Umiejętność dokonywania etycznej analizy i oceny działań i decyzji własnych

i innych.

● Znajomość podstawowych zasad i wartości etycznych w najważniejszych dziedzinach

życia publicznego.

● Umiejętność dokonywania wyborów moralnych i podejmowania decyzji w świetle

wartości moralnych i tworzenia hierarchii wartości.

● Umiejętność lepszego poznania siebie i rozwijania własnej tożsamości.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Przykładowy scenariusz cyklu lekcji w klasie IV szkoły podstawowej

 

SCENARIUSZ CYKLU ZAJĘĆ Z ETYKI W KLASIE IV

„WOLONTARIAT I WOLONTARIUSZE”

 

CEL OGÓLNY: Kształtowanie wrażliwości społecznej oraz świadomości potrzeb ludzi

chorych, pokrzywdzonych itp.

 

CELE OPERACYJNE:

 

1. Wiadomości – przyswojenie nowych terminów „wolontariusz, wolontariat”; ogólna

orientacja w rodzaju i zakresie pracy wolontariuszy oraz pola działania wolontariatu

w Polsce i na świecie.

2. Umiejętności – posługiwanie się nową terminologią we właściwych kontekstach;

wykazanie znajomości specyfiki pracy wolontariusza; odróżnianie pracy wolontariusza

od pracy przynoszącej korzyści materialne; znalezienie w dostępnych źródłach

(rodzice, telewizja, Internet, itp.) informacji na temat wolontariatu

zorganizowanego; przeprowadzenie wywiadu z wolontariuszem – formułowanie

i zadawanie pytań, stawianie problemu, wyciąganie wniosków.

3. Postawy – empatia, współczucie, bezinteresowność.

 

METODY PRACY: Dyskusja swobodna i sterowana; prezentacja; przeprowadzenie

wywiadu.

 

POMOCE DYDAKTYCZNE: Wycinki prasowe na temat wolontariatu; adresy stron

internetowych; słownik, encyklopedia; nawiązanie przez nauczyciela odpowiednio

wcześniej kontaktu z osobą pracującą w wolontariacie, chętną do uczestniczenia

w spotkaniu, która opowie dzieciom o swojej pracy.

 

 

PRZEBIEG I LEKCJI: „Co to jest wolontariat?”

 

1. Nauczyciel wita klasę i nie zapisuje jeszcze tematu lekcji, ale opowiada o konkretnej

sytuacji, w której niezbędna była praca wolontariuszy. Najlepiej do takiego wstępu

posłużyć się przykładem dobrze znanym uczniom z prasy lub telewizji aktualnym

wydarzeniem (finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowanie Olimpiady

w Atenach, tsunami, trzęsienie ziemi, zamach na WTC itp.); dla zilustrowania tematu

pomocne będą dobrze dobrane wycinki prasowe z udziałem ochotników – tytuły,

zdjęcia ukazujące pracę ochotników oraz służb specjalnych typu policja, straż pożarna,

pogotowie ratunkowe, aby dzieci mogły zorientować się i rozróżnić, kto bierze udział

w akcji obowiązkowo z racji zawodu, a kto jest dobrowolnym ochotnikiem. Na tym etapie

nauczyciel nie używa słów kluczowych: wolontariusz, wolontariat (ok. 15-20 min.).

 

2. Nauczyciel zwraca się do uczniów o podanie 2-3 przykładów podobnych akcji

z udziałem ochotników na rzecz ludzi znajdujących się w potrzebie (ok. 10 min.).

 

3. Uczniowie z pomocą nauczyciela zbierają informacje z dotychczasowego etapu lekcji,

wyciągają wnioski i próbują własnymi słowami zdefiniować taki rodzaj pracy,

jaki wykonują wolontariusze. Nauczyciel zapisuje na tablicy najważniejsze

pojęcia/hasła pomocne w konstruowaniu definicji np. ochotnik, z własnej woli, bez

pieniędzy/zapłaty/wynagrodzenia, bezinteresownie itp. (ok.5 min.).

 

4. Nauczyciel pisze na tablicy temat lekcji, a następnie odczytuje ze słownika definicje

słów wolontariusz, wolontariat. Uczniowie porównują definicję z własnymi uprzednimi

ustaleniami, sprawdzają czy im się udało zbudować adekwatną definicję zawierającą

wszystkie istotne cechy pracy wolontariuszy. W zeszytach zapisuje się definicję

skonstruowaną przez uczniów, ewentualnie uzupełnioną elementami ze słownika (ok. 10

min.).

 

5. Na zakończenie lekcji nauczyciel upewnia się, czy nowe pojęcia są już dla wszystkich

zrozumiałe i przyswojone, prosząc 1-2 osoby o powtórzenie.

 

6. Praca domowa: nauczyciel pisze na tablicy adresy stron internetowych, na których są

zamieszczone informacje na temat wolontariatu, przypomina o korzystaniu

z linków umieszczonych obok. Każdy uczeń przygotowuje, korzystając

z dostępnych mu źródeł (dorośli, prasa, telewizja) krótką prezentację na temat

pracy wolontariatu zorganizowanego – minimum 3 przykłady.

 

 

PRZEBIEG II LEKCJI: „Przykłady pracy wolontariuszy”

 

1. Powitanie i krótkie przypomnienie najważniejszych pojęć i ich znaczenia (ok. 5 min.).

 

2. Nauczyciel zapisuje temat lekcji i wyznacza po kolei uczniów do prezentacji.

3. Prezentacje uczniów według ustalonego porządku np. a) nazwa organizacji,

b) nazwisko twórcy, c) na czym polega działalność i co jest głównym celem,

d) wskazanie źródła informacji. Porządek czynności można zapisać na tablicy (ok. 30

min.).

 

4. Na tablicy i w zeszytach zostają zapisane wszystkie ważne informacje, przede

wszystkim nazwy organizacji, imiona i nazwiska inicjatorów, twórców, animatorów

wolontariatu zorganizowanego. Inni uczniowie mogą włączać się i uzupełniać prezentacje,

jeśli posiadają więcej informacji na dany temat lub zadawać pytania. Nauczyciel pilnuje

przebiegu prezentacji, dba o stworzenie dogodnej atmosfery, uzupełnia wypowiedzi

uczniów i podsumowuje wskazując najważniejsze elementy, godne zapamiętania.

 

5. Zakończenie i podsumowanie: nauczyciel prosi uczniów o sformułowanie wniosków

dotyczących dobrodziejstwa wolontariatu na podstawie przykładów, które pojawiły się

podczas prezentacji (ok. 5 min.).

 

6. Praca domowa: tabelka obopólnych pożytków płynących z pracy wolontariatu.

Uzupełnianie tabelki (według wzoru poniżej) można zacząć wspólnie w klasie,

co gwarantuje, że każdy uczeń zrozumie polecenie na podstawie przykładu; w domu

musi natomiast dopisać przynajmniej po jednym punkcie (ok. 5 min.).

 

Wolontariusze

– uczą się współczucia

 

Podopieczni

– otrzymują pomoc w potrzebie

 

 

PRZEBIEG III LEKCJI: „Spotkanie i wywiad z wolontariuszem”

 

UWAGA! Konspekt zawiera opis autentycznej lekcji z udziałem pani Krystyny, która jest

psychologiem klinicznym i pracuje jako wolontariuszka w hospicjum.

 

1. Powitanie i przedstawienie gościa.

 

2. Nauczyciel wyjaśnia gościowi, że dzieci uczestniczą w cyklu lekcji dotyczących

wolontariatu i chciałyby się teraz dowiedzieć bezpośrednio na czym polega jej praca,

po czym oddaje głos gościowi (ok. 5 min.).

 

3. Pani Krystyna opowiadała dzieciom kim jest, jak trafiła do Centrum Wolontariatu,

a następnie do hospicjum. Wyjaśniła czym jest hospicjum, kim są pacjenci, dlaczego

i w jakim stanie trafiają do hospicjum; jak wygląda dzień pacjenta w hospicjum i opieka

nad nim ze strony personelu medycznego, rodziny pacjenta i wolontariuszy; jaki jest

zakres obowiązków i kompetencji wolontariusza i czym różni się od pracy personelu

medycznego. Pani Krystyna opowiedziała również o swoim pacjencie, którego odwiedza

w domu i na czym polega jej praca w tym przypadku. Opowiadała o pomocy

rodzinie chorego, również o wsparciu jej po odejściu chorego – wspólnym

uczestnictwie w pogrzebie, modlitwie, spotkaniach wspomnieniowych itp. Poruszyła

niezwykle trudny temat cierpienia i śmierci, podkreśliła iż rola wolontariusza polega

przede wszystkim na współuczestnictwie, byciu obecnym przy pacjencie, aby nie

pozostawał sam i miał świadomość tej obecności i bliskości drugiego człowieka (ok. 20

min.).

 

4. Dzieci słuchały mocno poruszone z wielkim zainteresowaniem, w absolutnym

skupieniu i powadze, następnie zadawały gościowi pytania np. Czy wolontariusz

w hospicjum musi mieć specjalne przygotowanie fachowe lub skończoną jakąś

specjalną szkołę w tym kierunku (to był dobry moment, żeby wszystkim

uświadomić i mocno podkreślić, że najistotniejsza jest sama dobra wola i chęć

pomagania innym). Czy wszyscy pacjenci hospicjum są tak chorzy, że nie wyzdrowieją?

Jakie to choroby? W jakim wieku są pacjenci? Czy są tam też dzieci i czy na pewno nie

można im w żaden sposób pomóc? Jak długo przebywają w hospicjum? Jak pani

Krystyna trafiła do tego hospicjum, w którym pracuje? Czy była przy śmierci jakiegoś

swojego podopiecznego? itd. (ok. 20 min.).

 

5. Podziękowanie i pożegnanie gościa.

 

SPRAWDZIAN NA ZAKOŃCZENIE CYKLU O WOLONTARIACIE

 

1. Kim jest wolontariusz? (uczeń powinien w odpowiedzi uwzględnić dwie zasadnicze:

cechy – chęć/wolę i bezinteresowność).

 

2. Podaj przykłady pracy wolontariatu zorganizowanego (miejsce na 5 nazw).

 

3. Opisz krótko (2-3) zdania na czym polega praca wolontariusza na wybranym

przykładzie.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

Przykładowy scenariusz cyklu lekcji w klasie I gimnazjum

 

TEMAT: KATEGORIA PRYWATNOŚCI I JEJ WYMIAR ETYCZNY

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

Zrozumienie pojęć prywatności, czym jest, czy wszystkim przysługują równe prawa

w ochronie prywatności, prywatność historycznie.

 

CELE LEKCJI:

 

1. Wiadomości: poznanie i zdefiniowanie terminu prywatność (definicja, poznanie

kontekstu historycznego) anoreksja.

 

2. Umiejętności: zrozumienie pojęcia prywatności, ustosunkowanie się krytyczne

wobec różnych kontekstów etycznych, w jakich może pojawić się kwestia prywatności,

sformułowanie merytorycznie spójnej wypowiedzi dotyczącej tego zagadnienia,

umiejętność oceny konkretnych sytuacji pod kątem ochrony prywatności.

 

3. Postawy: kształtowanie zrozumienia dla potrzeby prywatności, ustosunkowanie się

wobec kwestii prywatności w sferze prywatnej i publicznej, przełożenie kwestii

prywatności na etyczną ocenę zjawisk współczesnych.

 

METODY:

 

● problemowe – aktywizujące,

● burza mózgów.

 

FORMY PRACY:

 

● indywidualna,

● grupowa (w formie „burzy mózgów”).

 

PRZEBIEG LEKCJI:

 

Faza wprowadzająca:

 

Wprowadzenie terminu prywatności, wspólne sformułowanie jej definicji, zakreślenie

przestrzeni historycznej (10 min.)

 

Faza realizacyjna:

 

Wprowadzenie pierwszego przykładu do analizy – refleksja nad programem „Moment

prawdy” – jak go oceniają, jakie dostrzegają problemy etyczne, jaki jest związek z kategorią

prywatności (10 min.). Przejście do kolejnego przykładu – prywatność i osoby publiczne.

Punktem wyjścia jest postać Ryszarda Kapuścińskiego i dyskusja wokół książki

„Kapuściński. Non Fiction”. Krótki rys o postaci Kapuścińskiego. Refleksja o roli biografa

i ochronie prywatności osób znanych – wprowadzenie kontekstu historycznego (czy

„odległość” w czasie zmienia nasz stosunek do tego, jak głęboko można ingerować w cudzą

prywatność, jakie są tego przyczyny) (15 min.).

 

Przejście na poziom ogólniejszy – ochrona osoby i jej bliskich, lecz nie „kłamstwo” w dobrej

sprawie (5 min.).

 

Faza podsumowująca:

 

Podsumowanie treści lekcji, sformułowanie wniosków. Wskazanie różnicy między sferą

publiczną i prywatną oraz kontekstem historycznym związanym z troską o dobro innych

(bliskich) (5 min.).

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

SCENARIUSZ CYKLU 2 LEKCJI ETYKI W KLASIE II LO

 

PROWADZĄCY: …………………………………..

 

TEMAT: WSZYSTKO SIĘ MOŻE PRZYTRAFIĆ.

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA LO:

 

● Przyjmowanie odpowiedzialności za słowa i czyny.

● Podjęcie samokontroli i pracy nad sobą.

● Cel i sens ludzkiej egzystencji. Hierarchie celów. Szczęście w życiu ludzkim. Rozwój

moralny i duchowy człowieka jako osoby.

● Umiejętność lepszego poznania siebie i rozwijania własnej tożsamości.

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

Człowiek – istota fizyczna, posiadająca ciało (możliwości i ograniczenia wynikające z tego

faktu); fizyczność i fizjologia człowieka; zdrowie/choroba; czas życia - młodość, starość;

śmierć, umieranie, eutanazja; współczesne procesy przedłużające młodość, życie (operacje

plastyczne, przeszczepy itp.); szczęśliwe życie według filozofów (np. wg Arystotelesa, Marka

Aureliusza, Wł. Tatarkiewicza) a według reklam;

 

CELE LEKCJI:

 

1. Wiadomości

 

Uczeń:

● zna treść filmu, potrafi odtworzyć wydarzenia w porządku chronologicznym, dostrzegając

logiczne związki przyczynowo-skutkowe,

● zna sylwetkę reżysera – M. Łozińskiego i jego dorobek artystyczny,

● zna i posługuje się terminami związanymi z różnymi koncepcjami szczęścia.

 

2. Umiejętności

 

Uczeń:

● potrafi określić gatunek filmowy (dokument) i jego cechy charakterystyczne,

● odróżnia wartość artystyczną od przesłania moralnego filmu,

● potrafi zanalizować i zinterpretować treść oglądanego filmu (analizuje pytania Tomaszka

i odpowiedzi spotykanych przez niego osób),

● wyjaśnia relacje między poszczególnymi postaciami, potrafi je nazwać i wyciągnąć

wnioski o charakterze ogólnym,

● potrafi sformułować refleksję na temat filmu i jego przesłania uniwersalnego.

 

3. Postawy

 

Uczeń:

● z zaangażowaniem uczestniczy w dyskusji i wyraża swoje zdanie, dobierając właściwie

argumenty,

● dba o kulturę i poprawność języka podczas budowania wypowiedzi ustnej i pisemnej,

● jest krytyczny, potrafi sformułować obiektywnie ocenić bohaterów filmu i wyrazić swoją

opinię.

 

METODY:

 

● praca z tekstem kultury (oglądanie filmu),

● pogadanka,

● dyskusja kierowana.

 

FORMY PRACY:

 

● indywidualna,

● zbiorowa.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 

● film Marcela Łozińskiego pt. „Wszystko się może przytrafić” 1995,

● materiały dotyczące Marcela Łozińskiego.

 

 

PRZEBIEG I LEKCJI:

 

Faza wprowadzająca:

 

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu i przedstawienie celów

lekcji.

 

2. Nauczyciel dokonuje wprowadzenia odwołując się poprzednich lekcji na temat czasu

życia ludzkiego, hierarchizacji celów, różnych koncepcji szczęśliwego życia, poczucia

spełnienia itp.

 

3. Nauczyciel krótko przedstawia sylwetkę Marcela Łozińskiego, rozdaje materiały

pomocnicze, informuje o okolicznościach powstania filmu (np. o udziale syna reżysera).

(ok. 4-5 minut).

 

Faza realizacyjna:

 

1. Nauczyciel prosi uczniów o zapisywanie w trakcie filmu pytań, które stawia Tomaszek.

 

2. Oglądanie filmu.

 

1995 - "Wszystko może się przytrafić" (produkcja polsko-niemiecka). Opowieść

o życiu i śmierci, której bohaterem jest sześcioletni syn reżysera Tomaszek i starsi ludzie,

spędzający czas na ławeczkach jednego z warszawskich parków. Jeżdżący na hulajnodze

Tomaszek zadaje starym ludziom nadzwyczaj dorosłe, choć podstawowe dla człowieka

pytania, a oni chętnie odpowiadają. Zderzenie wyobrażeń o przyszłości i życiu chłopca

u progu życia i ludzi stojących u kresu. (Nagrody: 1995 - 41. MFFK Oberhausen,

Wyróżnienie Jury Katolickiego, Nagroda Ministerstwa Kultury Nadrenii – Westfalii

i Nagroda Międzynarodowej Federacji Klubów Filmowych [FICC], 25. Lubuskie Lato

Filmowe, Łagów, Dyplom Honorowy i nagroda Klubu Kultury Filmowej w Zielonej Górze,

6. Bałtycki Festiwal Filmowy i Telewizyjny, Bornholm, Grand Prix i Nagroda Kodaka, 32.

MFFK Kraków, Grand Prix "Złoty Smok" i nagroda FIPRESCI oraz nagroda miesięcznika

FILM PRO, MFFK Oberhausen, Nagroda Klubów Filmowych FICC, Nagroda Specjalna

Fundacji Kultury, Paszport "Polityki"; 1996 - 39. MFF San Francisco, Golden Spire

w kategorii filmu dokumentalnego, Meksyk - nagroda Input; 1997 - World Television

Festival, Tokio I nagroda w kategorii filmu dokumentalnego). (39 minut)

 

Faza podsumowująca:

 

1. Podzielenie się pierwszymi wrażeniami po obejrzeniu filmu. (ok. 1-2 minut)

 

2. Zadanie domowe: uporządkowanie notatek z lekcji.

 

PRZEBIEG II LEKCJI:

 

Faza wprowadzająca:

 

Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu i przedstawienie celów

lekcji. (ok. 3-4 minuty)

 

Faza realizacyjna:

 

1. Nauczyciel inicjuje dyskusję o filmie według następującego porządku:

●tytuł i autor filmu,

● gatunek filmu,

● główna treść filmu,

● bohaterowie filmu,

● odniesienia do życia i własnych doświadczeń uczniów,

● konfrontacja własnych marzeń z dzieciństwa oraz sposobu postrzegania świata i ludzi

z rzeczywistością.

 

2. Wspólne sformułowanie kilku pierwszych wniosków i zapisanie ich na tablicy

oraz w zeszytach. (ok. 5 min).

 

Faza podsumowująca:

 

1. Każdy uczeń indywidualnie zapisuje odpowiedź na pytanie: czego się dowiedziałem

z filmu M. Łozińskiego oraz z dzisiejszej lekcji?

 

2. Propozycje pracy domowej:

●Przeprowadzenie wywiadu z osobą starszą (dziadkowie, sąsiedzi itp.) na temat przebiegu

ich życia. Należy posłużyć się podobnymi pytaniami, jak pytania Tomaszka, bohatera

filmu. (Zapis w formie dowolnej: dyktafon, kamera)

● Napisać recenzję filmu z uwzględnieniem wniosków płynących z dyskusji

przeprowadzonej podczas lekcji.

● Napisać esej inspirowany obejrzanym filmem i dyskusją przeprowadzoną na lekcji

na temat: „Wszystko się może przytrafić”.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

Wykaz wybranych lektur dla nauczyciela

 

1. Arystoteles, Etyka nikomachejska, PWN, Warszawa 1982.

2. Arystoteles, Etyka wielka, PWN, Warszawa 1977.

3. Bała M., Filozofia w ćwiczeniach, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”,

Pelplin 2003.

4. Bocheński O.I.M., O patriotyzmie, Wydawnictwo „Odpowiedzialność i czyn”, Warszawa

1989.

5. Bocheński O.I.M., Podręcznik mądrości tego świata, Wydawnictwo „Philed”, Kraków

1992.

6. Boziewicz Wł., Polski kodeks honorowy, Ossolineum, Wrocław 1990.

7. Brandt R. B., Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, WN PWN, Warszawa

1996.

8. Emerson R.W., Natura, Zielona Sowa, Kraków 2005.

9. Follerau R., Księga miłości, Fundacja Polska R. Follereau, Warszawa 2000.

10. Geier M., Z czego się śmieją mądrzy ludzie – mała filozofia humoru, TAiWPN

Universitas, Kraków 2007.

11. Gogacz M., Ku etyce chronienia osób, Wydawnictwo „Pallotinum”, Warszawa 1991.

12. Hoff B., Tao Kubusia Puchatka, Rebis, Poznań 1993.

13. Hoff B., Te Prosiaczka, Rebis, Poznań 1993.

14. Hołówka J., Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.

15. Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.

16. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.

17. Kołodziejczyk A. Czernierowska E., Spójrz inaczej, Wydawnictwo „Educatio”, Kraków

1993.

18. Lipman M., Sharp A.M., Oscanyan F.S., Filozofia w szkole, Wydawnictwa CODN,

Warszawa 1996.

19. Murawski K., Wyzwanie etyki, PIW, Warszawa 1985.

20. Narysuj mi prawa człowieka, Wyd. Stowarzyszenie „Amnesty International” w Polsce,

Gdańsk 1996.

21. Nicola U., Filozofia, Świat Książki, Warszawa 2006.

22. Nielsen K., Wprowadzenie do filozofii, Książka i Wiedza, Warszawa 1995.

23. Platon, Dialogi, Alfa, Warszawa 1995.

24. Ossowska M., Etos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa 2000.

25. Ossowska M., Normy moralne, PWN, Warszawa 2000.

26. Schweitzer A., Z mojego życia... , PAX, Warszawa 1981.

27. Singer P.(red.), Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.

28. Sobolewska A., Cela. Odpowiedź na zespół Downa, WAB, Warszawa 2002.

29. Szacki J., Spotkania z utopią, Iskry, Warszawa 1980.

30. Świat, człowiek i wartości, wybór tekstów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

Warszawa 1988.

31. Tatarkiewicz Wł. O szczęściu, PWN, Warszawa 2010.

32. Thoreau H. D., Walden, czyli życie w lesie, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 1999.

33. Tischner J., Myślenie według wartości, Znak, Kraków 1982.

34. Vopel K.W., Sztuka opowiadania, sztuka słuchania – praktyczne wskazówki

i ćwiczenia, Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2003.

35. Williams J.T., Kubuś Puchatek i filozofowie, Wydawnictwo "Rebis", Poznań 1998.

 

 

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj