Pytania i Odpowiedzi

Co mam zrobić, jeśli szkoła nie chce zwolnić dziecka z religii?

Pytanie: W szkole nie ma etyki. Czy w szkole artystycznej, konkretnie plastycznej religia jest obowiązkowa? co mam zrobić, jeśli szkoła nie chce zwolnić dziecka z religii?

Odpowiedź: Przepisy określające wprowadzenie religii do szkół i przedszkoli zawarte są w Dzienniku Urzędowym MEN  z 1992r. nr36 poz155 z póżniejszymi zmianami. Generalnie wszędzie tam, gdzie nauczana jest religia, może i powinna być nauczana etyka. W szkołach artystycznych również. Nie ma wyjątku. Religia nigdzie nie jest obowiązkowa (choć niektórzy dyrektorzy szkół robią wszystko by tak się wydawało) Zarządzenie  w par 1 ust1 konkretnie określa, że:"Naukę religii/ etyki organizuje się(...) na życzenie rodziców(opiekunów prawnych).Pkt 2 z kolei mówi:"Życzenie o którym mowa w ust 1 wyrażane jest w najprostszej formie oświadczenia".Dalej w tym samym zarządzeniu mowa jest o konieczności zapewnienia  przez szkołę opieki dziecku nie biorącemu udziału w lekcji religii oraz że uczeń ma prawo uczestniczyć w lekcjach religii, etyki, lub nie brać udziału w żadnym z tych zajęć.Przepisy te są nadal aktualne. W świetle wyroku Trybunału w Sztrasburgu sytuacja prawna trochę się zmienia na korzyść uczniów nie uczestniczących w lekcjach religii, ale brak jest jeszcze dostosowanych do niego przepisów wykonawczych. Tak czy inaczej Szkoła jawnie łamie prawo. Nie wolno zmuszać do nauki religii. Uczeń nie może być z tego powodu w żaden sposób szykanowany. Jeśli rozmowa z dyrekcją nie odniesie skutku - pozostaje zwrócić się ze skargą do Kuratorium.

Wszystkie publikowane na stronie teksty objęte są licencją creative commons 3.0, o ile w tekście nie zaznaczono inaczej. Zezwala się na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych z uznaniem praw autorskich i każdorazowym wskazaniem źródła. Serwis korzysta z plików cookies.

Szukaj